Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDERSTAND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  understand


Nepravidelné sloveso a minulý čas understand

B1 Preklad: rozumieť

Infinitív

understand

[ˌʌndəˈstænd]

Minulý čas

understood

[ˌʌndəˈstʊd]

Príčastie minulé

understood

understanden *

[ˌʌndəˈstʊd]
[ˌʌndəˈstændid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

stand

[stænd]

stood

[stʊd]

stood
standen

[stʊd stændid]


Časovanie nepravidelného slovesa [understand]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
understand 
you
understand 
he/she/it
understands 
we
understand 
you
understand 
they
understand 

Prítomný priebehový

I
am understanding 
you
are understanding 
he/she/it
is understanding 
we
are understanding 
you
are understanding 
they
are understanding 

Minulý čas

I
understood 
you
understood 
he/she/it
understood 
we
understood 
you
understood 
they
understood 

Minulý priebehový

I
was understanding 
you
were understanding 
he/she/it
was understanding 
we
were understanding 
you
were understanding 
they
were understanding 

Predrítomný čas

I
have understood 
you
have understood 
he/she/it
has understood 
we
have understood 
you
have understood 
they
have understood 

Predprítomný čas priebehový

I
have been understanding 
you
have been understanding 
he/she/it
has been understanding 
we
have been understanding 
you
have been understanding 
they
have been understanding 

Predminulý

I
had understood 
you
had understood 
he/she/it
had understood 
we
had understood 
you
had understood 
they
had understood 

Predminulý priebehový

I
had been understanding 
you
had been understanding 
he/she/it
had been understanding 
we
had been understanding 
you
had been understanding 
they
had been understanding 

Budúce

I
will understand 
you
will understand 
he/she/it
will understand 
we
will understand 
you
will understand 
they
will understand 

Budúce priebehový

I
will be understanding 
you
will be understanding 
he/she/it
will be understanding 
we
will be understanding 
you
will be understanding 
they
will be understanding 

Predbudúci

I
will have understood 
you
will have understood 
he/she/it
will have understood 
we
will have understood 
you
will have understood 
they
will have understood 

Predbudúci priebehový

I
will have been understanding 
you
will have been understanding 
he/she/it
will have been understanding 
we
will have been understanding 
you
will have been understanding 
they
will have been understanding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [understand]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would understand 
you
would understand 
he/she/it
would understand 
we
would understand 
you
would understand 
they
would understand 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be understanding 
you
would be understanding 
he/she/it
would be understanding 
we
would be understanding 
you
would be understanding 
they
would be understanding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have understood 
you
would have understood 
he/she/it
would have understood 
we
would have understood 
you
would have understood 
they
would have understood 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been understanding 
you
would have been understanding 
he/she/it
would have been understanding 
we
would have been understanding 
you
would have been understanding 
they
would have been understanding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [understand]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
understand 
you
understand 
he/she/it
understand 
we
understand 
you
understand 
they
understand 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
understood 
you
understood 
he/she/it
understood 
we
understood 
you
understood 
they
understood 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had understood 
you
had understood 
he/she/it
had understood 
we
had understood 
you
had understood 
they
had understood 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [understand]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
understand 
you
Let´s understand 
he/she/it
understand 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [understand]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
understanding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
understood 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá