Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNDO / UNDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  undo / undoes


Nepravidelné sloveso a minulý čas undo
undoes

B2

Infinitív

undo

undoesSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časovanie nepravidelného slovesa [undo / undoes]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
undo 
you
undo 
he/she/it
undoes 
we
undo 
you
undo 
they
undo 

Prítomný priebehový

I
am undoing 
you
are undoing 
he/she/it
is undoing 
we
are undoing 
you
are undoing 
they
are undoing 

Minulý čas

I
undid 
you
undid 
he/she/it
undid 
we
undid 
you
undid 
they
undid 

Minulý priebehový

I
was undoing 
you
were undoing 
he/she/it
was undoing 
we
were undoing 
you
were undoing 
they
were undoing 

Predrítomný čas

I
have undone 
you
have undone 
he/she/it
has undone 
we
have undone 
you
have undone 
they
have undone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been undoing 
you
have been undoing 
he/she/it
has been undoing 
we
have been undoing 
you
have been undoing 
they
have been undoing 

Predminulý

I
had undone 
you
had undone 
he/she/it
had undone 
we
had undone 
you
had undone 
they
had undone 

Predminulý priebehový

I
had been undoing 
you
had been undoing 
he/she/it
had been undoing 
we
had been undoing 
you
had been undoing 
they
had been undoing 

Budúce

I
will undo 
you
will undo 
he/she/it
will undo 
we
will undo 
you
will undo 
they
will undo 

Budúce priebehový

I
will be undoing 
you
will be undoing 
he/she/it
will be undoing 
we
will be undoing 
you
will be undoing 
they
will be undoing 

Predbudúci

I
will have undone 
you
will have undone 
he/she/it
will have undone 
we
will have undone 
you
will have undone 
they
will have undone 

Predbudúci priebehový

I
will have been undoing 
you
will have been undoing 
he/she/it
will have been undoing 
we
will have been undoing 
you
will have been undoing 
they
will have been undoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [undo / undoes]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would undo 
you
would undo 
he/she/it
would undo 
we
would undo 
you
would undo 
they
would undo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be undoing 
you
would be undoing 
he/she/it
would be undoing 
we
would be undoing 
you
would be undoing 
they
would be undoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have undone 
you
would have undone 
he/she/it
would have undone 
we
would have undone 
you
would have undone 
they
would have undone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been undoing 
you
would have been undoing 
he/she/it
would have been undoing 
we
would have been undoing 
you
would have been undoing 
they
would have been undoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [undo / undoes]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
undo 
you
undo 
he/she/it
undo 
we
undo 
you
undo 
they
undo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
undid 
you
undid 
he/she/it
undid 
we
undid 
you
undid 
they
undid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had undone 
you
had undone 
he/she/it
had undone 
we
had undone 
you
had undone 
they
had undone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [undo / undoes]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
undo 
you
Let´s undo 
he/she/it
undo 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [undo / undoes]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
undoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
undone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá