Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UNFREEZE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  unfreeze


Nepravidelné sloveso a minulý čas unfreeze

Infinitív

unfreezeSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

freeze

[friːz]

froze

[frəʊz]

frozen

[ˈfrəʊzən]


Časovanie nepravidelného slovesa [unfreeze]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
unfreeze 
you
unfreeze 
he/she/it
unfreezes 
we
unfreeze 
you
unfreeze 
they
unfreeze 

Prítomný priebehový

I
am unfreezing 
you
are unfreezing 
he/she/it
is unfreezing 
we
are unfreezing 
you
are unfreezing 
they
are unfreezing 

Minulý čas

I
unfroze 
you
unfroze 
he/she/it
unfroze 
we
unfroze 
you
unfroze 
they
unfroze 

Minulý priebehový

I
was unfreezing 
you
were unfreezing 
he/she/it
was unfreezing 
we
were unfreezing 
you
were unfreezing 
they
were unfreezing 

Predrítomný čas

I
have unfrozen 
you
have unfrozen 
he/she/it
has unfrozen 
we
have unfrozen 
you
have unfrozen 
they
have unfrozen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been unfreezing 
you
have been unfreezing 
he/she/it
has been unfreezing 
we
have been unfreezing 
you
have been unfreezing 
they
have been unfreezing 

Predminulý

I
had unfrozen 
you
had unfrozen 
he/she/it
had unfrozen 
we
had unfrozen 
you
had unfrozen 
they
had unfrozen 

Predminulý priebehový

I
had been unfreezing 
you
had been unfreezing 
he/she/it
had been unfreezing 
we
had been unfreezing 
you
had been unfreezing 
they
had been unfreezing 

Budúce

I
will unfreeze 
you
will unfreeze 
he/she/it
will unfreeze 
we
will unfreeze 
you
will unfreeze 
they
will unfreeze 

Budúce priebehový

I
will be unfreezing 
you
will be unfreezing 
he/she/it
will be unfreezing 
we
will be unfreezing 
you
will be unfreezing 
they
will be unfreezing 

Predbudúci

I
will have unfrozen 
you
will have unfrozen 
he/she/it
will have unfrozen 
we
will have unfrozen 
you
will have unfrozen 
they
will have unfrozen 

Predbudúci priebehový

I
will have been unfreezing 
you
will have been unfreezing 
he/she/it
will have been unfreezing 
we
will have been unfreezing 
you
will have been unfreezing 
they
will have been unfreezing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [unfreeze]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would unfreeze 
you
would unfreeze 
he/she/it
would unfreeze 
we
would unfreeze 
you
would unfreeze 
they
would unfreeze 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be unfreezing 
you
would be unfreezing 
he/she/it
would be unfreezing 
we
would be unfreezing 
you
would be unfreezing 
they
would be unfreezing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have unfrozen 
you
would have unfrozen 
he/she/it
would have unfrozen 
we
would have unfrozen 
you
would have unfrozen 
they
would have unfrozen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been unfreezing 
you
would have been unfreezing 
he/she/it
would have been unfreezing 
we
would have been unfreezing 
you
would have been unfreezing 
they
would have been unfreezing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [unfreeze]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
unfreeze 
you
unfreeze 
he/she/it
unfreeze 
we
unfreeze 
you
unfreeze 
they
unfreeze 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
unfroze 
you
unfroze 
he/she/it
unfroze 
we
unfroze 
you
unfroze 
they
unfroze 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had unfrozen 
you
had unfrozen 
he/she/it
had unfrozen 
we
had unfrozen 
you
had unfrozen 
they
had unfrozen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [unfreeze]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
unfreeze 
you
Let´s unfreeze 
he/she/it
unfreeze 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [unfreeze]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
unfreezing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
unfroze 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá