Learniv
▷ Príčastie minulé unlearn | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  unlearn  >  Príčastie minulé


Príčastie minulé unlearn

Príčastie minulé

unlearned

unlearnt
Nachádzate sa na stránke pre nepravidelné sloveso unlearn

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [unlearn]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

unlearning 


Infinitív

unlearn
Nepravidelné slovesá