Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas UPSET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  upset


Nepravidelné sloveso a minulý čas upset

B2 Preklad: rozrušiť

Infinitív

upset

[ˌʌpˈset]

Minulý čas

upset

[ˌʌpˈset]

Príčastie minulé

upset

upsetten *

[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈsetn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

set

[set]

set

[set]

set
setten

[set]
[setn]


Časovanie nepravidelného slovesa [upset]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upsets 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Prítomný priebehový

I
am upsetting 
you
are upsetting 
he/she/it
is upsetting 
we
are upsetting 
you
are upsetting 
they
are upsetting 

Minulý čas

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Minulý priebehový

I
was upsetting 
you
were upsetting 
he/she/it
was upsetting 
we
were upsetting 
you
were upsetting 
they
were upsetting 

Predrítomný čas

I
have upset 
you
have upset 
he/she/it
has upset 
we
have upset 
you
have upset 
they
have upset 

Predprítomný čas priebehový

I
have been upsetting 
you
have been upsetting 
he/she/it
has been upsetting 
we
have been upsetting 
you
have been upsetting 
they
have been upsetting 

Predminulý

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Predminulý priebehový

I
had been upsetting 
you
had been upsetting 
he/she/it
had been upsetting 
we
had been upsetting 
you
had been upsetting 
they
had been upsetting 

Budúce

I
will upset 
you
will upset 
he/she/it
will upset 
we
will upset 
you
will upset 
they
will upset 

Budúce priebehový

I
will be upsetting 
you
will be upsetting 
he/she/it
will be upsetting 
we
will be upsetting 
you
will be upsetting 
they
will be upsetting 

Predbudúci

I
will have upset 
you
will have upset 
he/she/it
will have upset 
we
will have upset 
you
will have upset 
they
will have upset 

Predbudúci priebehový

I
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
he/she/it
will have been upsetting 
we
will have been upsetting 
you
will have been upsetting 
they
will have been upsetting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [upset]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would upset 
you
would upset 
he/she/it
would upset 
we
would upset 
you
would upset 
they
would upset 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be upsetting 
you
would be upsetting 
he/she/it
would be upsetting 
we
would be upsetting 
you
would be upsetting 
they
would be upsetting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have upset 
you
would have upset 
he/she/it
would have upset 
we
would have upset 
you
would have upset 
they
would have upset 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
he/she/it
would have been upsetting 
we
would have been upsetting 
you
would have been upsetting 
they
would have been upsetting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [upset]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
upset 
you
upset 
he/she/it
upset 
we
upset 
you
upset 
they
upset 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had upset 
you
had upset 
he/she/it
had upset 
we
had upset 
you
had upset 
they
had upset 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [upset]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
upset 
you
Let´s upset 
he/she/it
upset 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [upset]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
upsetting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
upset 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá