Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WAYLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  waylay


Nepravidelné sloveso a minulý čas waylay

Infinitív

waylay

Minulý čas

waylaid

waylayed *

Príčastie minulé

waylaid

waylayed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]


Časovanie nepravidelného slovesa [waylay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
waylay 
you
waylay 
he/she/it
waylays 
we
waylay 
you
waylay 
they
waylay 

Prítomný priebehový

I
am waylaying 
you
are waylaying 
he/she/it
is waylaying 
we
are waylaying 
you
are waylaying 
they
are waylaying 

Minulý čas

I
waylaid 
you
waylaid 
he/she/it
waylaid 
we
waylaid 
you
waylaid 
they
waylaid 

Minulý priebehový

I
was waylaying 
you
were waylaying 
he/she/it
was waylaying 
we
were waylaying 
you
were waylaying 
they
were waylaying 

Predrítomný čas

I
have waylaid 
you
have waylaid 
he/she/it
has waylaid 
we
have waylaid 
you
have waylaid 
they
have waylaid 

Predprítomný čas priebehový

I
have been waylaying 
you
have been waylaying 
he/she/it
has been waylaying 
we
have been waylaying 
you
have been waylaying 
they
have been waylaying 

Predminulý

I
had waylaid 
you
had waylaid 
he/she/it
had waylaid 
we
had waylaid 
you
had waylaid 
they
had waylaid 

Predminulý priebehový

I
had been waylaying 
you
had been waylaying 
he/she/it
had been waylaying 
we
had been waylaying 
you
had been waylaying 
they
had been waylaying 

Budúce

I
will waylay 
you
will waylay 
he/she/it
will waylay 
we
will waylay 
you
will waylay 
they
will waylay 

Budúce priebehový

I
will be waylaying 
you
will be waylaying 
he/she/it
will be waylaying 
we
will be waylaying 
you
will be waylaying 
they
will be waylaying 

Predbudúci

I
will have waylaid 
you
will have waylaid 
he/she/it
will have waylaid 
we
will have waylaid 
you
will have waylaid 
they
will have waylaid 

Predbudúci priebehový

I
will have been waylaying 
you
will have been waylaying 
he/she/it
will have been waylaying 
we
will have been waylaying 
you
will have been waylaying 
they
will have been waylaying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [waylay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would waylay 
you
would waylay 
he/she/it
would waylay 
we
would waylay 
you
would waylay 
they
would waylay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be waylaying 
you
would be waylaying 
he/she/it
would be waylaying 
we
would be waylaying 
you
would be waylaying 
they
would be waylaying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have waylaid 
you
would have waylaid 
he/she/it
would have waylaid 
we
would have waylaid 
you
would have waylaid 
they
would have waylaid 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been waylaying 
you
would have been waylaying 
he/she/it
would have been waylaying 
we
would have been waylaying 
you
would have been waylaying 
they
would have been waylaying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [waylay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
waylay 
you
waylay 
he/she/it
waylay 
we
waylay 
you
waylay 
they
waylay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
waylaid 
you
waylaid 
he/she/it
waylaid 
we
waylaid 
you
waylaid 
they
waylaid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had waylaid 
you
had waylaid 
he/she/it
had waylaid 
we
had waylaid 
you
had waylaid 
they
had waylaid 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [waylay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
waylay 
you
Let´s waylay 
he/she/it
waylay 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [waylay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
waylaying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
waylaid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá