Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  wear


Nepravidelné sloveso a minulý čas wear

A1 Preklad: nosiť, mať oblečené

Infinitív

wear

[weə]

Minulý čas

wore

weared

[wɔː]
[weəd]

Príčastie minulé

worn

weared

[wɔːn]
[weəd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outweared
outwore

outweared
outworn

forweared
forwore

forweared
forworn

overweared
overwore

overweared
overworn


Časovanie nepravidelného slovesa [wear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
wear 
you
wear 
he/she/it
wears 
we
wear 
you
wear 
they
wear 

Prítomný priebehový

I
am wearing 
you
are wearing 
he/she/it
is wearing 
we
are wearing 
you
are wearing 
they
are wearing 

Minulý čas

I
wore 
you
wore 
he/she/it
wore 
we
wore 
you
wore 
they
wore 

Minulý priebehový

I
was wearing 
you
were wearing 
he/she/it
was wearing 
we
were wearing 
you
were wearing 
they
were wearing 

Predrítomný čas

I
have worn 
you
have worn 
he/she/it
has worn 
we
have worn 
you
have worn 
they
have worn 

Predprítomný čas priebehový

I
have been wearing 
you
have been wearing 
he/she/it
has been wearing 
we
have been wearing 
you
have been wearing 
they
have been wearing 

Predminulý

I
had worn 
you
had worn 
he/she/it
had worn 
we
had worn 
you
had worn 
they
had worn 

Predminulý priebehový

I
had been wearing 
you
had been wearing 
he/she/it
had been wearing 
we
had been wearing 
you
had been wearing 
they
had been wearing 

Budúce

I
will wear 
you
will wear 
he/she/it
will wear 
we
will wear 
you
will wear 
they
will wear 

Budúce priebehový

I
will be wearing 
you
will be wearing 
he/she/it
will be wearing 
we
will be wearing 
you
will be wearing 
they
will be wearing 

Predbudúci

I
will have worn 
you
will have worn 
he/she/it
will have worn 
we
will have worn 
you
will have worn 
they
will have worn 

Predbudúci priebehový

I
will have been wearing 
you
will have been wearing 
he/she/it
will have been wearing 
we
will have been wearing 
you
will have been wearing 
they
will have been wearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [wear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would wear 
you
would wear 
he/she/it
would wear 
we
would wear 
you
would wear 
they
would wear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be wearing 
you
would be wearing 
he/she/it
would be wearing 
we
would be wearing 
you
would be wearing 
they
would be wearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have worn 
you
would have worn 
he/she/it
would have worn 
we
would have worn 
you
would have worn 
they
would have worn 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been wearing 
you
would have been wearing 
he/she/it
would have been wearing 
we
would have been wearing 
you
would have been wearing 
they
would have been wearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [wear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
wear 
you
wear 
he/she/it
wear 
we
wear 
you
wear 
they
wear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
wore 
you
wore 
he/she/it
wore 
we
wore 
you
wore 
they
wore 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had worn 
you
had worn 
he/she/it
had worn 
we
had worn 
you
had worn 
they
had worn 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [wear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
wear 
you
Let´s wear 
he/she/it
wear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [wear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
wearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
worn 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [wear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

wear away

wear down

wear off

wear on

wear out

wear throughNepravidelné slovesá