Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WIN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  win


Nepravidelné sloveso a minulý čas win

A2 Preklad: vyhrať, získať

Infinitív

win

[wɪn]

Minulý čas

won

[wʌn]

Časovanie nepravidelného slovesa [win]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
win 
you
win 
he/she/it
wins 
we
win 
you
win 
they
win 

Prítomný priebehový

I
am winning 
you
are winning 
he/she/it
is winning 
we
are winning 
you
are winning 
they
are winning 

Minulý čas

I
won 
you
won 
he/she/it
won 
we
won 
you
won 
they
won 

Minulý priebehový

I
was winning 
you
were winning 
he/she/it
was winning 
we
were winning 
you
were winning 
they
were winning 

Predrítomný čas

I
have won 
you
have won 
he/she/it
has won 
we
have won 
you
have won 
they
have won 

Predprítomný čas priebehový

I
have been winning 
you
have been winning 
he/she/it
has been winning 
we
have been winning 
you
have been winning 
they
have been winning 

Predminulý

I
had won 
you
had won 
he/she/it
had won 
we
had won 
you
had won 
they
had won 

Predminulý priebehový

I
had been winning 
you
had been winning 
he/she/it
had been winning 
we
had been winning 
you
had been winning 
they
had been winning 

Budúce

I
will win 
you
will win 
he/she/it
will win 
we
will win 
you
will win 
they
will win 

Budúce priebehový

I
will be winning 
you
will be winning 
he/she/it
will be winning 
we
will be winning 
you
will be winning 
they
will be winning 

Predbudúci

I
will have won 
you
will have won 
he/she/it
will have won 
we
will have won 
you
will have won 
they
will have won 

Predbudúci priebehový

I
will have been winning 
you
will have been winning 
he/she/it
will have been winning 
we
will have been winning 
you
will have been winning 
they
will have been winning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [win]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would win 
you
would win 
he/she/it
would win 
we
would win 
you
would win 
they
would win 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be winning 
you
would be winning 
he/she/it
would be winning 
we
would be winning 
you
would be winning 
they
would be winning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have won 
you
would have won 
he/she/it
would have won 
we
would have won 
you
would have won 
they
would have won 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been winning 
you
would have been winning 
he/she/it
would have been winning 
we
would have been winning 
you
would have been winning 
they
would have been winning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [win]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
win 
you
win 
he/she/it
win 
we
win 
you
win 
they
win 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
won 
you
won 
he/she/it
won 
we
won 
you
won 
they
won 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had won 
you
had won 
he/she/it
had won 
we
had won 
you
had won 
they
had won 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [win]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
win 
you
Let´s win 
he/she/it
win 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [win]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
winning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
won 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [win]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

win back

win out

win over

win round

win throughNepravidelné slovesá