Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WITHHOLD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  withhold


Nepravidelné sloveso a minulý čas withhold

C2 Preklad: zamlčať,odoprieť

Infinitív

withhold

[wɪðˈhəʊld]

Minulý čas

withheld

[wɪðˈheld]

Príčastie minulé

withheld

withholden *

[wɪðˈheld]
[wɪðˈhəʊlpn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

hold

[həʊld]

held

[held]

held
holden

[held]
[həʊldn]


Časovanie nepravidelného slovesa [withhold]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
withhold 
you
withhold 
he/she/it
withholds 
we
withhold 
you
withhold 
they
withhold 

Prítomný priebehový

I
am withholding 
you
are withholding 
he/she/it
is withholding 
we
are withholding 
you
are withholding 
they
are withholding 

Minulý čas

I
withheld 
you
withheld 
he/she/it
withheld 
we
withheld 
you
withheld 
they
withheld 

Minulý priebehový

I
was withholding 
you
were withholding 
he/she/it
was withholding 
we
were withholding 
you
were withholding 
they
were withholding 

Predrítomný čas

I
have withheld 
you
have withheld 
he/she/it
has withheld 
we
have withheld 
you
have withheld 
they
have withheld 

Predprítomný čas priebehový

I
have been withholding 
you
have been withholding 
he/she/it
has been withholding 
we
have been withholding 
you
have been withholding 
they
have been withholding 

Predminulý

I
had withheld 
you
had withheld 
he/she/it
had withheld 
we
had withheld 
you
had withheld 
they
had withheld 

Predminulý priebehový

I
had been withholding 
you
had been withholding 
he/she/it
had been withholding 
we
had been withholding 
you
had been withholding 
they
had been withholding 

Budúce

I
will withhold 
you
will withhold 
he/she/it
will withhold 
we
will withhold 
you
will withhold 
they
will withhold 

Budúce priebehový

I
will be withholding 
you
will be withholding 
he/she/it
will be withholding 
we
will be withholding 
you
will be withholding 
they
will be withholding 

Predbudúci

I
will have withheld 
you
will have withheld 
he/she/it
will have withheld 
we
will have withheld 
you
will have withheld 
they
will have withheld 

Predbudúci priebehový

I
will have been withholding 
you
will have been withholding 
he/she/it
will have been withholding 
we
will have been withholding 
you
will have been withholding 
they
will have been withholding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [withhold]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would withhold 
you
would withhold 
he/she/it
would withhold 
we
would withhold 
you
would withhold 
they
would withhold 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be withholding 
you
would be withholding 
he/she/it
would be withholding 
we
would be withholding 
you
would be withholding 
they
would be withholding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have withheld 
you
would have withheld 
he/she/it
would have withheld 
we
would have withheld 
you
would have withheld 
they
would have withheld 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been withholding 
you
would have been withholding 
he/she/it
would have been withholding 
we
would have been withholding 
you
would have been withholding 
they
would have been withholding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [withhold]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
withhold 
you
withhold 
he/she/it
withhold 
we
withhold 
you
withhold 
they
withhold 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
withheld 
you
withheld 
he/she/it
withheld 
we
withheld 
you
withheld 
they
withheld 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had withheld 
you
had withheld 
he/she/it
had withheld 
we
had withheld 
you
had withheld 
they
had withheld 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [withhold]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
withhold 
you
Let´s withhold 
he/she/it
withhold 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [withhold]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
withholding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
withheld 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá