Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WRING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  wring


Nepravidelné sloveso a minulý čas wring

B2 Preklad: žmýkať

Infinitív

wring

[rɪŋ]

Minulý čas

wrang

wrung

wringed *

[rʌŋ]
[rʌŋ]
[rɪŋəd]

Príčastie minulé

wrung

wringed *

[rʌŋ]
[rɪŋəd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [wring]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
wring 
you
wring 
he/she/it
wrings 
we
wring 
you
wring 
they
wring 

Prítomný priebehový

I
am wringing 
you
are wringing 
he/she/it
is wringing 
we
are wringing 
you
are wringing 
they
are wringing 

Minulý čas

I
wrung 
you
wrung 
he/she/it
wrung 
we
wrung 
you
wrung 
they
wrung 

Minulý priebehový

I
was wringing 
you
were wringing 
he/she/it
was wringing 
we
were wringing 
you
were wringing 
they
were wringing 

Predrítomný čas

I
have wrung 
you
have wrung 
he/she/it
has wrung 
we
have wrung 
you
have wrung 
they
have wrung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been wringing 
you
have been wringing 
he/she/it
has been wringing 
we
have been wringing 
you
have been wringing 
they
have been wringing 

Predminulý

I
had wrung 
you
had wrung 
he/she/it
had wrung 
we
had wrung 
you
had wrung 
they
had wrung 

Predminulý priebehový

I
had been wringing 
you
had been wringing 
he/she/it
had been wringing 
we
had been wringing 
you
had been wringing 
they
had been wringing 

Budúce

I
will wring 
you
will wring 
he/she/it
will wring 
we
will wring 
you
will wring 
they
will wring 

Budúce priebehový

I
will be wringing 
you
will be wringing 
he/she/it
will be wringing 
we
will be wringing 
you
will be wringing 
they
will be wringing 

Predbudúci

I
will have wrung 
you
will have wrung 
he/she/it
will have wrung 
we
will have wrung 
you
will have wrung 
they
will have wrung 

Predbudúci priebehový

I
will have been wringing 
you
will have been wringing 
he/she/it
will have been wringing 
we
will have been wringing 
you
will have been wringing 
they
will have been wringing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [wring]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would wring 
you
would wring 
he/she/it
would wring 
we
would wring 
you
would wring 
they
would wring 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be wringing 
you
would be wringing 
he/she/it
would be wringing 
we
would be wringing 
you
would be wringing 
they
would be wringing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have wrung 
you
would have wrung 
he/she/it
would have wrung 
we
would have wrung 
you
would have wrung 
they
would have wrung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been wringing 
you
would have been wringing 
he/she/it
would have been wringing 
we
would have been wringing 
you
would have been wringing 
they
would have been wringing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [wring]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
wring 
you
wring 
he/she/it
wring 
we
wring 
you
wring 
they
wring 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
wrung 
you
wrung 
he/she/it
wrung 
we
wrung 
you
wrung 
they
wrung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had wrung 
you
had wrung 
he/she/it
had wrung 
we
had wrung 
you
had wrung 
they
had wrung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [wring]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
wring 
you
Let´s wring 
he/she/it
wring 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [wring]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
wringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
wrung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [wring]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

wring outNepravidelné slovesá