Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WRITE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  write


Nepravidelné sloveso a minulý čas write

A1 Preklad: písať

Infinitív

write

[raɪt]

Minulý čas

wrote

writ *

[rəʊt]
[rɪt]

Príčastie minulé

written

writ *

[rɪtn]
[rɪt]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

handwrite

[ˈhændraɪt]

handwrote
handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

handwritten
handwrit

[ˈhændrəʊt]
[ˈhændrit]

cowrote
writ

cowritten

ghostwrote
ghostwrit

ghostwritten
ghostwrit

miswrote
miswrit

miswritten
miswrit

overwrote
overwrit

overwritten
overwrit

rewrote
rewrit

rewritten
rewrit

underwrote
underwrit

underwrote
underwrit


Časovanie nepravidelného slovesa [write]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
write 
you
write 
he/she/it
writes 
we
write 
you
write 
they
write 

Prítomný priebehový

I
am writing 
you
are writing 
he/she/it
is writing 
we
are writing 
you
are writing 
they
are writing 

Minulý čas

I
wrote 
you
wrote 
he/she/it
wrote 
we
wrote 
you
wrote 
they
wrote 

Minulý priebehový

I
was writing 
you
were writing 
he/she/it
was writing 
we
were writing 
you
were writing 
they
were writing 

Predrítomný čas

I
have written 
you
have written 
he/she/it
has written 
we
have written 
you
have written 
they
have written 

Predprítomný čas priebehový

I
have been writing 
you
have been writing 
he/she/it
has been writing 
we
have been writing 
you
have been writing 
they
have been writing 

Predminulý

I
had written 
you
had written 
he/she/it
had written 
we
had written 
you
had written 
they
had written 

Predminulý priebehový

I
had been writing 
you
had been writing 
he/she/it
had been writing 
we
had been writing 
you
had been writing 
they
had been writing 

Budúce

I
will write 
you
will write 
he/she/it
will write 
we
will write 
you
will write 
they
will write 

Budúce priebehový

I
will be writing 
you
will be writing 
he/she/it
will be writing 
we
will be writing 
you
will be writing 
they
will be writing 

Predbudúci

I
will have written 
you
will have written 
he/she/it
will have written 
we
will have written 
you
will have written 
they
will have written 

Predbudúci priebehový

I
will have been writing 
you
will have been writing 
he/she/it
will have been writing 
we
will have been writing 
you
will have been writing 
they
will have been writing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [write]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would write 
you
would write 
he/she/it
would write 
we
would write 
you
would write 
they
would write 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be writing 
you
would be writing 
he/she/it
would be writing 
we
would be writing 
you
would be writing 
they
would be writing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have written 
you
would have written 
he/she/it
would have written 
we
would have written 
you
would have written 
they
would have written 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been writing 
you
would have been writing 
he/she/it
would have been writing 
we
would have been writing 
you
would have been writing 
they
would have been writing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [write]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
write 
you
write 
he/she/it
write 
we
write 
you
write 
they
write 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
wrote 
you
wrote 
he/she/it
wrote 
we
wrote 
you
wrote 
they
wrote 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had written 
you
had written 
he/she/it
had written 
we
had written 
you
had written 
they
had written 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [write]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
write 
you
Let´s write 
he/she/it
write 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [write]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
writing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
written 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [write]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

write away

write back

write down

write in

write into

write off

write out

write upNepravidelné slovesá