Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ABIDE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  abide


Nepravidelné sloveso a minulý čas abide

Preklad: zotrvať

Infinitív

abide

[əˈbaɪd]

Minulý čas

abided

abode *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbəʊd]

Príčastie minulé

abided

abidden *

[əˈbaɪdɪd]
[əˈbaidn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [abide]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abides 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

Prítomný priebehový

I
am abiding 
you
are abiding 
he/she/it
is abiding 
we
are abiding 
you
are abiding 
they
are abiding 

Minulý čas

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

Minulý priebehový

I
was abiding 
you
were abiding 
he/she/it
was abiding 
we
were abiding 
you
were abiding 
they
were abiding 

Predrítomný čas

I
have abided 
you
have abided 
he/she/it
has abided 
we
have abided 
you
have abided 
they
have abided 

Predprítomný čas priebehový

I
have been abiding 
you
have been abiding 
he/she/it
has been abiding 
we
have been abiding 
you
have been abiding 
they
have been abiding 

Predminulý

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

Predminulý priebehový

I
had been abiding 
you
had been abiding 
he/she/it
had been abiding 
we
had been abiding 
you
had been abiding 
they
had been abiding 

Budúce

I
will abide 
you
will abide 
he/she/it
will abide 
we
will abide 
you
will abide 
they
will abide 

Budúce priebehový

I
will be abiding 
you
will be abiding 
he/she/it
will be abiding 
we
will be abiding 
you
will be abiding 
they
will be abiding 

Predbudúci

I
will have abided 
you
will have abided 
he/she/it
will have abided 
we
will have abided 
you
will have abided 
they
will have abided 

Predbudúci priebehový

I
will have been abiding 
you
will have been abiding 
he/she/it
will have been abiding 
we
will have been abiding 
you
will have been abiding 
they
will have been abiding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [abide]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would abide 
you
would abide 
he/she/it
would abide 
we
would abide 
you
would abide 
they
would abide 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be abiding 
you
would be abiding 
he/she/it
would be abiding 
we
would be abiding 
you
would be abiding 
they
would be abiding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have abided 
you
would have abided 
he/she/it
would have abided 
we
would have abided 
you
would have abided 
they
would have abided 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abiding 
you
would have been abiding 
he/she/it
would have been abiding 
we
would have been abiding 
you
would have been abiding 
they
would have been abiding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [abide]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
abide 
you
abide 
he/she/it
abide 
we
abide 
you
abide 
they
abide 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
abided 
you
abided 
he/she/it
abided 
we
abided 
you
abided 
they
abided 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had abided 
you
had abided 
he/she/it
had abided 
we
had abided 
you
had abided 
they
had abided 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [abide]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
abide 
you
let's abide 
he/she/it
abide 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [abide]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
abiding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
abided 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [abide]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

abide byNepravidelné slovesá