Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  say


Nepravidelné sloveso a minulý čas say

A1 Preklad: povedať

Infinitív

say

[seɪ]

Minulý čas

said

[sed]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forsaid

forsaid

gainsaid

gainsaid

missaid

missaid

naysaid

naysaid

soothsaid

soothsaid

withsaid

withsaid


Časovanie nepravidelného slovesa [say]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
say 
you
say 
he/she/it
says 
we
say 
you
say 
they
say 

Prítomný priebehový

I
am saying 
you
are saying 
he/she/it
is saying 
we
are saying 
you
are saying 
they
are saying 

Minulý čas

I
said 
you
said 
he/she/it
said 
we
said 
you
said 
they
said 

Minulý priebehový

I
was saying 
you
were saying 
he/she/it
was saying 
we
were saying 
you
were saying 
they
were saying 

Predrítomný čas

I
have said 
you
have said 
he/she/it
has said 
we
have said 
you
have said 
they
have said 

Predprítomný čas priebehový

I
have been saying 
you
have been saying 
he/she/it
has been saying 
we
have been saying 
you
have been saying 
they
have been saying 

Predminulý

I
had said 
you
had said 
he/she/it
had said 
we
had said 
you
had said 
they
had said 

Predminulý priebehový

I
had been saying 
you
had been saying 
he/she/it
had been saying 
we
had been saying 
you
had been saying 
they
had been saying 

Budúce

I
will say 
you
will say 
he/she/it
will say 
we
will say 
you
will say 
they
will say 

Budúce priebehový

I
will be saying 
you
will be saying 
he/she/it
will be saying 
we
will be saying 
you
will be saying 
they
will be saying 

Predbudúci

I
will have said 
you
will have said 
he/she/it
will have said 
we
will have said 
you
will have said 
they
will have said 

Predbudúci priebehový

I
will have been saying 
you
will have been saying 
he/she/it
will have been saying 
we
will have been saying 
you
will have been saying 
they
will have been saying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [say]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would say 
you
would say 
he/she/it
would say 
we
would say 
you
would say 
they
would say 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be saying 
you
would be saying 
he/she/it
would be saying 
we
would be saying 
you
would be saying 
they
would be saying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have said 
you
would have said 
he/she/it
would have said 
we
would have said 
you
would have said 
they
would have said 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been saying 
you
would have been saying 
he/she/it
would have been saying 
we
would have been saying 
you
would have been saying 
they
would have been saying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [say]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
say 
you
say 
he/she/it
say 
we
say 
you
say 
they
say 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
said 
you
said 
he/she/it
said 
we
said 
you
said 
they
said 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had said 
you
had said 
he/she/it
had said 
we
had said 
you
had said 
they
had said 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [say]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
say 
you
Let´s say 
he/she/it
say 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [say]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
saying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
said 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá