Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas READ | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  read


Nepravidelné sloveso a minulý čas read

A1 Preklad: čítať

Infinitív

read

[riːd]

Minulý čas

read

[red]

Príčastie minulé

read

readen *

[red]
[riːdn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

foreread

foreread
forereaden

lipread

lipread
lipreaden

misread

misread
misreaden

proofread

proofread
proofreaden

reread

reread
rereaden

sight-read

sight-read
sight-readen


Časovanie nepravidelného slovesa [read]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
read 
you
read 
he/she/it
reads 
we
read 
you
read 
they
read 

Prítomný priebehový

I
am reading 
you
are reading 
he/she/it
is reading 
we
are reading 
you
are reading 
they
are reading 

Minulý čas

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Minulý priebehový

I
was reading 
you
were reading 
he/she/it
was reading 
we
were reading 
you
were reading 
they
were reading 

Predrítomný čas

I
have read 
you
have read 
he/she/it
has read 
we
have read 
you
have read 
they
have read 

Predprítomný čas priebehový

I
have been reading 
you
have been reading 
he/she/it
has been reading 
we
have been reading 
you
have been reading 
they
have been reading 

Predminulý

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Predminulý priebehový

I
had been reading 
you
had been reading 
he/she/it
had been reading 
we
had been reading 
you
had been reading 
they
had been reading 

Budúce

I
will read 
you
will read 
he/she/it
will read 
we
will read 
you
will read 
they
will read 

Budúce priebehový

I
will be reading 
you
will be reading 
he/she/it
will be reading 
we
will be reading 
you
will be reading 
they
will be reading 

Predbudúci

I
will have read 
you
will have read 
he/she/it
will have read 
we
will have read 
you
will have read 
they
will have read 

Predbudúci priebehový

I
will have been reading 
you
will have been reading 
he/she/it
will have been reading 
we
will have been reading 
you
will have been reading 
they
will have been reading 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [read]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would read 
you
would read 
he/she/it
would read 
we
would read 
you
would read 
they
would read 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be reading 
you
would be reading 
he/she/it
would be reading 
we
would be reading 
you
would be reading 
they
would be reading 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have read 
you
would have read 
he/she/it
would have read 
we
would have read 
you
would have read 
they
would have read 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been reading 
you
would have been reading 
he/she/it
would have been reading 
we
would have been reading 
you
would have been reading 
they
would have been reading 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [read]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
read 
you
read 
he/she/it
read 
we
read 
you
read 
they
read 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had read 
you
had read 
he/she/it
had read 
we
had read 
you
had read 
they
had read 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [read]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
read 
you
Let´s read 
he/she/it
read 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [read]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
reading 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
read 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [read]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

read back

read on

read out

read over

read through

read up

read up on

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put uponNepravidelné slovesá