Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BIND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bind


Nepravidelné sloveso a minulý čas bind

C2 Preklad: viazať

Infinitív

bind

[baɪnd]

Minulý čas

bound

[baʊnd]

Príčastie minulé

bound

bounden *

[baʊnd]
[[baʊndn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

unbound

unbound
unbounden

underbound

underbound
underbounden


Časovanie nepravidelného slovesa [bind]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bind 
you
bind 
he/she/it
binds 
we
bind 
you
bind 
they
bind 

Prítomný priebehový

I
am binding 
you
are binding 
he/she/it
is binding 
we
are binding 
you
are binding 
they
are binding 

Minulý čas

I
bound 
you
bound 
he/she/it
bound 
we
bound 
you
bound 
they
bound 

Minulý priebehový

I
was binding 
you
were binding 
he/she/it
was binding 
we
were binding 
you
were binding 
they
were binding 

Predrítomný čas

I
have bound 
you
have bound 
he/she/it
has bound 
we
have bound 
you
have bound 
they
have bound 

Predprítomný čas priebehový

I
have been binding 
you
have been binding 
he/she/it
has been binding 
we
have been binding 
you
have been binding 
they
have been binding 

Predminulý

I
had bound 
you
had bound 
he/she/it
had bound 
we
had bound 
you
had bound 
they
had bound 

Predminulý priebehový

I
had been binding 
you
had been binding 
he/she/it
had been binding 
we
had been binding 
you
had been binding 
they
had been binding 

Budúce

I
will bind 
you
will bind 
he/she/it
will bind 
we
will bind 
you
will bind 
they
will bind 

Budúce priebehový

I
will be binding 
you
will be binding 
he/she/it
will be binding 
we
will be binding 
you
will be binding 
they
will be binding 

Predbudúci

I
will have bound 
you
will have bound 
he/she/it
will have bound 
we
will have bound 
you
will have bound 
they
will have bound 

Predbudúci priebehový

I
will have been binding 
you
will have been binding 
he/she/it
will have been binding 
we
will have been binding 
you
will have been binding 
they
will have been binding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bind]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bind 
you
would bind 
he/she/it
would bind 
we
would bind 
you
would bind 
they
would bind 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be binding 
you
would be binding 
he/she/it
would be binding 
we
would be binding 
you
would be binding 
they
would be binding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bound 
you
would have bound 
he/she/it
would have bound 
we
would have bound 
you
would have bound 
they
would have bound 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been binding 
you
would have been binding 
he/she/it
would have been binding 
we
would have been binding 
you
would have been binding 
they
would have been binding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bind]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bind 
you
bind 
he/she/it
bind 
we
bind 
you
bind 
they
bind 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bound 
you
bound 
he/she/it
bound 
we
bound 
you
bound 
they
bound 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bound 
you
had bound 
he/she/it
had bound 
we
had bound 
you
had bound 
they
had bound 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bind]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bind 
you
Let's bind 
he/she/it
bind 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bind]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
binding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bound 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bind]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

bind together

bind upNepravidelné slovesá