Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HAVE / HAS | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  have / has


Nepravidelné sloveso a minulý čas have
has

A1 Preklad: mať

Infinitív

have

has

[hæv]

Minulý čas

had

[hæd]

Časovanie nepravidelného slovesa [have / has]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
have 
you
have 
he/she/it
has 
we
have 
you
have 
they
have 

Prítomný priebehový

I
am having 
you
are having 
he/she/it
is having 
we
are having 
you
are having 
they
are having 

Minulý čas

I
had 
you
had 
he/she/it
had 
we
had 
you
had 
they
had 

Minulý priebehový

I
was having 
you
were having 
he/she/it
was having 
we
were having 
you
were having 
they
were having 

Predrítomný čas

I
have had 
you
have had 
he/she/it
has had 
we
have had 
you
have had 
they
have had 

Predprítomný čas priebehový

I
have been having 
you
have been having 
he/she/it
has been having 
we
have been having 
you
have been having 
they
have been having 

Predminulý

I
had had 
you
had had 
he/she/it
had had 
we
had had 
you
had had 
they
had had 

Predminulý priebehový

I
had been having 
you
had been having 
he/she/it
had been having 
we
had been having 
you
had been having 
they
had been having 

Budúce

I
will have 
you
will have 
he/she/it
will have 
we
will have 
you
will have 
they
will have 

Budúce priebehový

I
will be having 
you
will be having 
he/she/it
will be having 
we
will be having 
you
will be having 
they
will be having 

Predbudúci

I
will have had 
you
will have had 
he/she/it
will have had 
we
will have had 
you
will have had 
they
will have had 

Predbudúci priebehový

I
will have been having 
you
will have been having 
he/she/it
will have been having 
we
will have been having 
you
will have been having 
they
will have been having 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [have / has]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would have 
you
would have 
he/she/it
would have 
we
would have 
you
would have 
they
would have 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be having 
you
would be having 
he/she/it
would be having 
we
would be having 
you
would be having 
they
would be having 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have had 
you
would have had 
he/she/it
would have had 
we
would have had 
you
would have had 
they
would have had 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been having 
you
would have been having 
he/she/it
would have been having 
we
would have been having 
you
would have been having 
they
would have been having 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [have / has]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
have 
you
have 
he/she/it
have 
we
have 
you
have 
they
have 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
had 
you
had 
he/she/it
had 
we
had 
you
had 
they
had 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had had 
you
had had 
he/she/it
had had 
we
had had 
you
had had 
they
had had 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [have / has]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
have 
you
Let´s have 
he/she/it
have 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [have / has]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
having 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
had 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [have / has]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

have around

have back

have down

have on

have out

have round

have upNepravidelné slovesá