Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas TAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  take


Nepravidelné sloveso a minulý čas take

A1 Preklad: vziať

Infinitív

take

[teɪk]

Minulý čas

took

taked *

[tʊk]
[teɪkəd]

Príčastie minulé

taken

[ˈteɪkən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

mistake

[mɪˈsteɪk]

mistook
mistaked

[mɪˈstʊk]
[mɪˈsteɪkəd]

mistaken

[mɪˈsteɪkən]

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

overtook
overtaked

[ˌəʊvəˈtʊk]
[ˌəʊvəˈteɪkəd]

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]

undertake

[ˌʌndəˈteɪk]

undertook
undertaked

[ˌʌndəˈtʊk]
[ˌʌndəˈteɪkəd]

undertaken

[ˌʌndəˈteɪkən]

partake

[pɑːˈteɪk]

partook
partaked

[pɑːˈtʊk]
[pɑːˈteɪkəd]

partaken

[pɑːˈteɪkən]

betook
betaked

betaken

retook
retaked

retaken

intook
intaked

intaken

uptook
uptaked

uptaken

withtook

withtaken


Časovanie nepravidelného slovesa [take]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
take 
you
take 
he/she/it
takes 
we
take 
you
take 
they
take 

Prítomný priebehový

I
am taking 
you
are taking 
he/she/it
is taking 
we
are taking 
you
are taking 
they
are taking 

Minulý čas

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Minulý priebehový

I
was taking 
you
were taking 
he/she/it
was taking 
we
were taking 
you
were taking 
they
were taking 

Predrítomný čas

I
have taken 
you
have taken 
he/she/it
has taken 
we
have taken 
you
have taken 
they
have taken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been taking 
you
have been taking 
he/she/it
has been taking 
we
have been taking 
you
have been taking 
they
have been taking 

Predminulý

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Predminulý priebehový

I
had been taking 
you
had been taking 
he/she/it
had been taking 
we
had been taking 
you
had been taking 
they
had been taking 

Budúce

I
will take 
you
will take 
he/she/it
will take 
we
will take 
you
will take 
they
will take 

Budúce priebehový

I
will be taking 
you
will be taking 
he/she/it
will be taking 
we
will be taking 
you
will be taking 
they
will be taking 

Predbudúci

I
will have taken 
you
will have taken 
he/she/it
will have taken 
we
will have taken 
you
will have taken 
they
will have taken 

Predbudúci priebehový

I
will have been taking 
you
will have been taking 
he/she/it
will have been taking 
we
will have been taking 
you
will have been taking 
they
will have been taking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [take]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would take 
you
would take 
he/she/it
would take 
we
would take 
you
would take 
they
would take 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be taking 
you
would be taking 
he/she/it
would be taking 
we
would be taking 
you
would be taking 
they
would be taking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have taken 
you
would have taken 
he/she/it
would have taken 
we
would have taken 
you
would have taken 
they
would have taken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been taking 
you
would have been taking 
he/she/it
would have been taking 
we
would have been taking 
you
would have been taking 
they
would have been taking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [take]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
take 
you
take 
he/she/it
take 
we
take 
you
take 
they
take 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
took 
you
took 
he/she/it
took 
we
took 
you
took 
they
took 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had taken 
you
had taken 
he/she/it
had taken 
we
had taken 
you
had taken 
they
had taken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [take]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
take 
you
Let´s take 
he/she/it
take 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [take]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
taking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
taken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [take]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

take aback

take after

take against

take along

take apart

take around

take aside

take away

take back

take down

take in

take off

take on

take out

take over

take round

take to

take up

take up on

take up with

take uponNepravidelné slovesá