Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BECOME | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  become


Nepravidelné sloveso a minulý čas become

A2 Preklad: stať sa

Infinitív

become

[bɪˈkʌm]

Minulý čas

became

[bɪˈkeɪm]

Príčastie minulé

become

[bɪˈkʌm]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

misbecame

misbecome


Časovanie nepravidelného slovesa [become]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
become 
you
become 
he/she/it
becomes 
we
become 
you
become 
they
become 

Prítomný priebehový

I
am becoming 
you
are becoming 
he/she/it
is becoming 
we
are becoming 
you
are becoming 
they
are becoming 

Minulý čas

I
became 
you
became 
he/she/it
became 
we
became 
you
became 
they
became 

Minulý priebehový

I
was becoming 
you
were becoming 
he/she/it
was becoming 
we
were becoming 
you
were becoming 
they
were becoming 

Predrítomný čas

I
have become 
you
have become 
he/she/it
has become 
we
have become 
you
have become 
they
have become 

Predprítomný čas priebehový

I
have been becoming 
you
have been becoming 
he/she/it
has been becoming 
we
have been becoming 
you
have been becoming 
they
have been becoming 

Predminulý

I
had become 
you
had become 
he/she/it
had become 
we
had become 
you
had become 
they
had become 

Predminulý priebehový

I
had been becoming 
you
had been becoming 
he/she/it
had been becoming 
we
had been becoming 
you
had been becoming 
they
had been becoming 

Budúce

I
will become 
you
will become 
he/she/it
will become 
we
will become 
you
will become 
they
will become 

Budúce priebehový

I
will be becoming 
you
will be becoming 
he/she/it
will be becoming 
we
will be becoming 
you
will be becoming 
they
will be becoming 

Predbudúci

I
will have become 
you
will have become 
he/she/it
will have become 
we
will have become 
you
will have become 
they
will have become 

Predbudúci priebehový

I
will have been becoming 
you
will have been becoming 
he/she/it
will have been becoming 
we
will have been becoming 
you
will have been becoming 
they
will have been becoming 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [become]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would become 
you
would become 
he/she/it
would become 
we
would become 
you
would become 
they
would become 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be becoming 
you
would be becoming 
he/she/it
would be becoming 
we
would be becoming 
you
would be becoming 
they
would be becoming 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have become 
you
would have become 
he/she/it
would have become 
we
would have become 
you
would have become 
they
would have become 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been becoming 
you
would have been becoming 
he/she/it
would have been becoming 
we
would have been becoming 
you
would have been becoming 
they
would have been becoming 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [become]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
become 
you
become 
he/she/it
become 
we
become 
you
become 
they
become 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
became 
you
became 
he/she/it
became 
we
became 
you
became 
they
became 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had become 
you
had become 
he/she/it
had become 
we
had become 
you
had become 
they
had become 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [become]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
become 
you
Let´s become 
he/she/it
become 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [become]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
becoming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
become 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá