Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEGIN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  begin


Nepravidelné sloveso a minulý čas begin

A1 Preklad: začať

Infinitív

begin

[bɪˈɡɪn]

Minulý čas

began

[bɪˈɡæn]

Príčastie minulé

begun

[bɪˈɡʌn]

Časovanie nepravidelného slovesa [begin]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
begin 
you
begin 
he/she/it
begins 
we
begin 
you
begin 
they
begin 

Prítomný priebehový

I
am beginning 
you
are beginning 
he/she/it
is beginning 
we
are beginning 
you
are beginning 
they
are beginning 

Minulý čas

I
began 
you
began 
he/she/it
began 
we
began 
you
began 
they
began 

Minulý priebehový

I
was beginning 
you
were beginning 
he/she/it
was beginning 
we
were beginning 
you
were beginning 
they
were beginning 

Predrítomný čas

I
have begun 
you
have begun 
he/she/it
has begun 
we
have begun 
you
have begun 
they
have begun 

Predprítomný čas priebehový

I
have been beginning 
you
have been beginning 
he/she/it
has been beginning 
we
have been beginning 
you
have been beginning 
they
have been beginning 

Predminulý

I
had begun 
you
had begun 
he/she/it
had begun 
we
had begun 
you
had begun 
they
had begun 

Predminulý priebehový

I
had been beginning 
you
had been beginning 
he/she/it
had been beginning 
we
had been beginning 
you
had been beginning 
they
had been beginning 

Budúce

I
will begin 
you
will begin 
he/she/it
will begin 
we
will begin 
you
will begin 
they
will begin 

Budúce priebehový

I
will be beginning 
you
will be beginning 
he/she/it
will be beginning 
we
will be beginning 
you
will be beginning 
they
will be beginning 

Predbudúci

I
will have begun 
you
will have begun 
he/she/it
will have begun 
we
will have begun 
you
will have begun 
they
will have begun 

Predbudúci priebehový

I
will have been beginning 
you
will have been beginning 
he/she/it
will have been beginning 
we
will have been beginning 
you
will have been beginning 
they
will have been beginning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [begin]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would begin 
you
would begin 
he/she/it
would begin 
we
would begin 
you
would begin 
they
would begin 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be beginning 
you
would be beginning 
he/she/it
would be beginning 
we
would be beginning 
you
would be beginning 
they
would be beginning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have begun 
you
would have begun 
he/she/it
would have begun 
we
would have begun 
you
would have begun 
they
would have begun 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been beginning 
you
would have been beginning 
he/she/it
would have been beginning 
we
would have been beginning 
you
would have been beginning 
they
would have been beginning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [begin]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
begin 
you
begin 
he/she/it
begin 
we
begin 
you
begin 
they
begin 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
began 
you
began 
he/she/it
began 
we
began 
you
began 
they
began 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had begun 
you
had begun 
he/she/it
had begun 
we
had begun 
you
had begun 
they
had begun 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [begin]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
begin 
you
Let´s begin 
he/she/it
begin 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [begin]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
beginning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
begun 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá