Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - WINDEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: winden


Preklad: vinúť, krútiť

Prítomný čas

er windet

Préteritum

er wand

Perfektum

er hat gewundenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
windet 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wand 
du
wandest; wandst 
er/sie/es
wand 
wir
wanden 
ihr
wandet 
sie/Sie
wanden 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewunden 
du
hast gewunden 
er/sie/es
hat gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habt gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewunden 
du
hattest gewunden 
er/sie/es
hatte gewunden 
wir
hatten gewunden 
ihr
hattet gewunden 
sie/Sie
hatten gewunden 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde winden 
du
wirst winden 
er/sie/es
wird winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewunden haben 
du
wirst gewunden haben 
er/sie/es
wird gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
winde 
du
windest 
er/sie/es
winde 
wir
winden 
ihr
windet 
sie/Sie
winden 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewunden 
du
habest gewunden 
er/sie/es
habe gewunden 
wir
haben gewunden 
ihr
habet gewunden 
sie/Sie
haben gewunden 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde winden 
du
werdest winden 
er/sie/es
werde winden 
wir
werden winden 
ihr
werdet winden 
sie/Sie
werden winden 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewunden haben 
du
werdest gewunden haben 
er/sie/es
werde gewunden haben 
wir
werden gewunden haben 
ihr
werdet gewunden haben 
sie/Sie
werden gewunden haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wände 
du
wändest 
er/sie/es
wände 
wir
wänden 
ihr
wändet 
sie/Sie
wänden 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewunden 
du
hättest gewunden 
er/sie/es
hätte gewunden 
wir
hätten gewunden 
ihr
hättet gewunden 
sie/Sie
hätten gewunden 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde winden 
du
würdest winden 
er/sie/es
würde winden 
wir
würden winden 
ihr
würdet winden 
sie/Sie
würden winden 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewunden haben 
du
würdest gewunden haben 
er/sie/es
würde gewunden haben 
wir
würden gewunden haben 
ihr
würdet gewunden haben 
sie/Sie
würden gewunden haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [winden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
winde; wind 
ihr
windet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [winden]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
windend 

Príčastie minulé

ich
gewunden 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina