Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - SOLLEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: sollen


Preklad: mať (povinnosť)

Prítomný čas

er soll

Préteritum

er sollte

Perfektum

er hat gesolltČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
soll 
du
sollst 
er/sie/es
soll 
wir
sollen 
ihr
sollt 
sie/Sie
sollen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gesollt 
du
hast gesollt 
er/sie/es
hat gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habt gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gesollt 
du
hattest gesollt 
er/sie/es
hatte gesollt 
wir
hatten gesollt 
ihr
hattet gesollt 
sie/Sie
hatten gesollt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sollen 
du
wirst sollen 
er/sie/es
wird sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
wirst gesollt haben 
er/sie/es
wird gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
solle 
du
sollest 
er/sie/es
solle 
wir
sollen 
ihr
sollet 
sie/Sie
sollen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gesollt 
du
habest gesollt 
er/sie/es
habe gesollt 
wir
haben gesollt 
ihr
habet gesollt 
sie/Sie
haben gesollt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sollen 
du
werdest sollen 
er/sie/es
werde sollen 
wir
werden sollen 
ihr
werdet sollen 
sie/Sie
werden sollen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gesollt haben 
du
werdest gesollt haben 
er/sie/es
werde gesollt haben 
wir
werden gesollt haben 
ihr
werdet gesollt haben 
sie/Sie
werden gesollt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
sollte 
du
solltest 
er/sie/es
sollte 
wir
sollten 
ihr
solltet 
sie/Sie
sollten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gesollt 
du
hättest gesollt 
er/sie/es
hätte gesollt 
wir
hätten gesollt 
ihr
hättet gesollt 
sie/Sie
hätten gesollt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sollen 
du
würdest sollen 
er/sie/es
würde sollen 
wir
würden sollen 
ihr
würdet sollen 
sie/Sie
würden sollen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gesollt haben 
du
würdest gesollt haben 
er/sie/es
würde gesollt haben 
wir
würden gesollt haben 
ihr
würdet gesollt haben 
sie/Sie
würden gesollt haben 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [sollen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
sollend 

Príčastie minulé

ich
gesollt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina