Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - WERDEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: werden


Preklad: stať sa

Prítomný čas

er wird

Préteritum

er wurde

Perfektum

er ist gewordenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [werden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
werde 
du
wirst 
er/sie/es
wird 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wurde 
du
wurdest 
er/sie/es
wurde 
wir
wurden 
ihr
wurdet 
sie/Sie
wurden 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin geworden 
du
bist geworden 
er/sie/es
ist geworden 
wir
sind geworden 
ihr
seid geworden 
sie/Sie
sind geworden 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war geworden 
du
warst geworden 
er/sie/es
war geworden 
wir
waren geworden 
ihr
wart geworden 
sie/Sie
waren geworden 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde werden 
du
wirst werden 
er/sie/es
wird werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geworden sein 
du
wirst geworden sein 
er/sie/es
wird geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [werden]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
werde 
du
werdest 
er/sie/es
werde 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei geworden 
du
seiest geworden; seist geworden 
er/sie/es
sei geworden 
wir
seien geworden 
ihr
seiet geworden 
sie/Sie
seien geworden 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde werden 
du
werdest werden 
er/sie/es
werde werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geworden sein 
du
werdest geworden sein 
er/sie/es
werde geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
würde 
du
würdest 
er/sie/es
würde 
wir
würden 
ihr
würdet 
sie/Sie
würden 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre geworden 
du
wärest geworden 
er/sie/es
wäre geworden 
wir
wären geworden 
ihr
wäret geworden 
sie/Sie
wären geworden 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde werden 
du
würdest werden 
er/sie/es
würde werden 
wir
würden werden 
ihr
würdet werden 
sie/Sie
würden werden 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geworden sein 
du
würdest geworden sein 
er/sie/es
würde geworden sein 
wir
würden geworden sein 
ihr
würdet geworden sein 
sie/Sie
würden geworden sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [werden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
werde 
ihr
werdet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [werden]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
werdend 

Príčastie minulé

ich
geworden 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina