-->


Časovanie slovesa: werden


Preklad: stať sa

prítomný čas

er wird

Préteritum

er wurde

perfektum

er ist geworden

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [werden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
werde 
du
wirst 
er/sie/es
wird 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
wurde 
du
wurdest 
er/sie/es
wurde 
wir
wurden 
ihr
wurdet 
sie/Sie
wurden 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin geworden 
du
bist geworden 
er/sie/es
ist geworden 
wir
sind geworden 
ihr
seid geworden 
sie/Sie
sind geworden 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
war geworden 
du
warst geworden 
er/sie/es
war geworden 
wir
waren geworden 
ihr
wart geworden 
sie/Sie
waren geworden 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde werden 
du
wirst werden 
er/sie/es
wird werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde geworden sein 
du
wirst geworden sein 
er/sie/es
wird geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [werden]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
werde 
du
werdest 
er/sie/es
werde 
wir
werden 
ihr
werdet 
sie/Sie
werden 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
sei geworden 
du
seiest geworden; seist geworden 
er/sie/es
sei geworden 
wir
seien geworden 
ihr
seiet geworden 
sie/Sie
seien geworden 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde werden 
du
werdest werden 
er/sie/es
werde werden 
wir
werden werden 
ihr
werdet werden 
sie/Sie
werden werden 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde geworden sein 
du
werdest geworden sein 
er/sie/es
werde geworden sein 
wir
werden geworden sein 
ihr
werdet geworden sein 
sie/Sie
werden geworden sein 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
würde 
du
würdest 
er/sie/es
würde 
wir
würden 
ihr
würdet 
sie/Sie
würden 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
wäre geworden 
du
wärest geworden 
er/sie/es
wäre geworden 
wir
wären geworden 
ihr
wäret geworden 
sie/Sie
wären geworden 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde werden 
du
würdest werden 
er/sie/es
würde werden 
wir
würden werden 
ihr
würdet werden 
sie/Sie
würden werden 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde geworden sein 
du
würdest geworden sein 
er/sie/es
würde geworden sein 
wir
würden geworden sein 
ihr
würdet geworden sein 
sie/Sie
würden geworden sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [werden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
werde 
ihr
werdet 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [werden]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
werdend 

Príčastie

ich
geworden 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina