Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - LESEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: lesen


Preklad: čítať

Prítomný čas

er liest

Préteritum

er las

Perfektum

er hat gelesenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
lese 
du
liest 
er/sie/es
liest 
wir
lesen 
ihr
lest 
sie/Sie
lesen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
las 
du
lasest; last 
er/sie/es
las 
wir
lasen 
ihr
last 
sie/Sie
lasen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gelesen 
du
hast gelesen 
er/sie/es
hat gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habt gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gelesen 
du
hattest gelesen 
er/sie/es
hatte gelesen 
wir
hatten gelesen 
ihr
hattet gelesen 
sie/Sie
hatten gelesen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde lesen 
du
wirst lesen 
er/sie/es
wird lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
wirst gelesen haben 
er/sie/es
wird gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
lese 
du
lesest 
er/sie/es
lese 
wir
lesen 
ihr
leset 
sie/Sie
lesen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gelesen 
du
habest gelesen 
er/sie/es
habe gelesen 
wir
haben gelesen 
ihr
habet gelesen 
sie/Sie
haben gelesen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde lesen 
du
werdest lesen 
er/sie/es
werde lesen 
wir
werden lesen 
ihr
werdet lesen 
sie/Sie
werden lesen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gelesen haben 
du
werdest gelesen haben 
er/sie/es
werde gelesen haben 
wir
werden gelesen haben 
ihr
werdet gelesen haben 
sie/Sie
werden gelesen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läse 
du
läsest 
er/sie/es
läse 
wir
läsen 
ihr
läset 
sie/Sie
läsen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelesen 
du
hättest gelesen 
er/sie/es
hätte gelesen 
wir
hätten gelesen 
ihr
hättet gelesen 
sie/Sie
hätten gelesen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde lesen 
du
würdest lesen 
er/sie/es
würde lesen 
wir
würden lesen 
ihr
würdet lesen 
sie/Sie
würden lesen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelesen haben 
du
würdest gelesen haben 
er/sie/es
würde gelesen haben 
wir
würden gelesen haben 
ihr
würdet gelesen haben 
sie/Sie
würden gelesen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [lesen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
lies 
ihr
lest 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [lesen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
lesend 

Príčastie minulé

ich
gelesen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina