Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CLIMB | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  climb


Nepravidelné sloveso a minulý čas climb

A2

Infinitív

climb

Minulý čas

climbed

clomb *

Príčastie minulé

climbed

clumb ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [climb]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
climb 
you
climb 
he/she/it
climbs 
we
climb 
you
climb 
they
climb 

Prítomný priebehový

I
am climbing 
you
are climbing 
he/she/it
is climbing 
we
are climbing 
you
are climbing 
they
are climbing 

Minulý čas

I
climbed 
you
climbed 
he/she/it
climbed 
we
climbed 
you
climbed 
they
climbed 

Minulý priebehový

I
was climbing 
you
were climbing 
he/she/it
was climbing 
we
were climbing 
you
were climbing 
they
were climbing 

Predrítomný čas

I
have climbed 
you
have climbed 
he/she/it
has climbed 
we
have climbed 
you
have climbed 
they
have climbed 

Predprítomný čas priebehový

I
have been climbing 
you
have been climbing 
he/she/it
has been climbing 
we
have been climbing 
you
have been climbing 
they
have been climbing 

Predminulý

I
had climbed 
you
had climbed 
he/she/it
had climbed 
we
had climbed 
you
had climbed 
they
had climbed 

Predminulý priebehový

I
had been climbing 
you
had been climbing 
he/she/it
had been climbing 
we
had been climbing 
you
had been climbing 
they
had been climbing 

Budúce

I
will climb 
you
will climb 
he/she/it
will climb 
we
will climb 
you
will climb 
they
will climb 

Budúce priebehový

I
will be climbing 
you
will be climbing 
he/she/it
will be climbing 
we
will be climbing 
you
will be climbing 
they
will be climbing 

Predbudúci

I
will have climbed 
you
will have climbed 
he/she/it
will have climbed 
we
will have climbed 
you
will have climbed 
they
will have climbed 

Predbudúci priebehový

I
will have been climbing 
you
will have been climbing 
he/she/it
will have been climbing 
we
will have been climbing 
you
will have been climbing 
they
will have been climbing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [climb]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would climb 
you
would climb 
he/she/it
would climb 
we
would climb 
you
would climb 
they
would climb 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be climbing 
you
would be climbing 
he/she/it
would be climbing 
we
would be climbing 
you
would be climbing 
they
would be climbing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have climbed 
you
would have climbed 
he/she/it
would have climbed 
we
would have climbed 
you
would have climbed 
they
would have climbed 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been climbing 
you
would have been climbing 
he/she/it
would have been climbing 
we
would have been climbing 
you
would have been climbing 
they
would have been climbing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [climb]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
climb 
you
climb 
he/she/it
climb 
we
climb 
you
climb 
they
climb 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
climbed 
you
climbed 
he/she/it
climbed 
we
climbed 
you
climbed 
they
climbed 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had climbed 
you
had climbed 
he/she/it
had climbed 
we
had climbed 
you
had climbed 
they
had climbed 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [climb]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
climb 
you
Let´s climb 
he/she/it
climb 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [climb]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
climbing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
climbed 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [climb]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

climb down

climb in

climb into

climb upNepravidelné slovesá