Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FOREGO | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forego


Nepravidelné sloveso a minulý čas forego

Infinitív

foregoSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

go

[ɡəʊ]

went

[went]

gone

[ɡɒn]


Časovanie nepravidelného slovesa [forego]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
forego 
you
forego 
he/she/it
foregoes 
we
forego 
you
forego 
they
forego 

Prítomný priebehový

I
am foregoing 
you
are foregoing 
he/she/it
is foregoing 
we
are foregoing 
you
are foregoing 
they
are foregoing 

Minulý čas

I
forewent 
you
forewent 
he/she/it
forewent 
we
forewent 
you
forewent 
they
forewent 

Minulý priebehový

I
was foregoing 
you
were foregoing 
he/she/it
was foregoing 
we
were foregoing 
you
were foregoing 
they
were foregoing 

Predrítomný čas

I
have foregone 
you
have foregone 
he/she/it
has foregone 
we
have foregone 
you
have foregone 
they
have foregone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been foregoing 
you
have been foregoing 
he/she/it
has been foregoing 
we
have been foregoing 
you
have been foregoing 
they
have been foregoing 

Predminulý

I
had foregone 
you
had foregone 
he/she/it
had foregone 
we
had foregone 
you
had foregone 
they
had foregone 

Predminulý priebehový

I
had been foregoing 
you
had been foregoing 
he/she/it
had been foregoing 
we
had been foregoing 
you
had been foregoing 
they
had been foregoing 

Budúce

I
will forego 
you
will forego 
he/she/it
will forego 
we
will forego 
you
will forego 
they
will forego 

Budúce priebehový

I
will be foregoing 
you
will be foregoing 
he/she/it
will be foregoing 
we
will be foregoing 
you
will be foregoing 
they
will be foregoing 

Predbudúci

I
will have foregone 
you
will have foregone 
he/she/it
will have foregone 
we
will have foregone 
you
will have foregone 
they
will have foregone 

Predbudúci priebehový

I
will have been foregoing 
you
will have been foregoing 
he/she/it
will have been foregoing 
we
will have been foregoing 
you
will have been foregoing 
they
will have been foregoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [forego]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would forego 
you
would forego 
he/she/it
would forego 
we
would forego 
you
would forego 
they
would forego 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be foregoing 
you
would be foregoing 
he/she/it
would be foregoing 
we
would be foregoing 
you
would be foregoing 
they
would be foregoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have foregone 
you
would have foregone 
he/she/it
would have foregone 
we
would have foregone 
you
would have foregone 
they
would have foregone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been foregoing 
you
would have been foregoing 
he/she/it
would have been foregoing 
we
would have been foregoing 
you
would have been foregoing 
they
would have been foregoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [forego]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
forego 
you
forego 
he/she/it
forego 
we
forego 
you
forego 
they
forego 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
forewent 
you
forewent 
he/she/it
forewent 
we
forewent 
you
forewent 
they
forewent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had foregone 
you
had foregone 
he/she/it
had foregone 
we
had foregone 
you
had foregone 
they
had foregone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [forego]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
forego 
you
Let´s forego 
he/she/it
forego 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [forego]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
foregoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
foregone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá