Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas GO | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  go


Nepravidelné sloveso a minulý čas go

A1 Preklad: ísť

Infinitív

go

[ɡəʊ]

Minulý čas

went

[went]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

undergo

[ˌʌndəˈgoʊ]

underwent

[ˌʌndəˈwent]

undergone

[ˌʌndəˈɡɒn]

bewent

begone

forewent

foregone

forwent

forgone

overwent

overgone


Časovanie nepravidelného slovesa [go]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
go 
you
go 
he/she/it
goes 
we
go 
you
go 
they
go 

Prítomný priebehový

I
am going 
you
are going 
he/she/it
is going 
we
are going 
you
are going 
they
are going 

Minulý čas

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Minulý priebehový

I
was going 
you
were going 
he/she/it
was going 
we
were going 
you
were going 
they
were going 

Predrítomný čas

I
have gone 
you
have gone 
he/she/it
has gone 
we
have gone 
you
have gone 
they
have gone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been going 
you
have been going 
he/she/it
has been going 
we
have been going 
you
have been going 
they
have been going 

Predminulý

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Predminulý priebehový

I
had been going 
you
had been going 
he/she/it
had been going 
we
had been going 
you
had been going 
they
had been going 

Budúce

I
will go 
you
will go 
he/she/it
will go 
we
will go 
you
will go 
they
will go 

Budúce priebehový

I
will be going 
you
will be going 
he/she/it
will be going 
we
will be going 
you
will be going 
they
will be going 

Predbudúci

I
will have gone 
you
will have gone 
he/she/it
will have gone 
we
will have gone 
you
will have gone 
they
will have gone 

Predbudúci priebehový

I
will have been going 
you
will have been going 
he/she/it
will have been going 
we
will have been going 
you
will have been going 
they
will have been going 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [go]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would go 
you
would go 
he/she/it
would go 
we
would go 
you
would go 
they
would go 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be going 
you
would be going 
he/she/it
would be going 
we
would be going 
you
would be going 
they
would be going 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have gone 
you
would have gone 
he/she/it
would have gone 
we
would have gone 
you
would have gone 
they
would have gone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been going 
you
would have been going 
he/she/it
would have been going 
we
would have been going 
you
would have been going 
they
would have been going 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [go]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
go 
you
go 
he/she/it
go 
we
go 
you
go 
they
go 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
went 
you
went 
he/she/it
went 
we
went 
you
went 
they
went 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had gone 
you
had gone 
he/she/it
had gone 
we
had gone 
you
had gone 
they
had gone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [go]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
go 
you
Let´s go 
he/she/it
go 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [go]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
going 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
gone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [go]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

go about

go across

go after

go against

go ahead

go along

go along with

go around

go at

go away

go back

go back on

go before

go beyond

go by

go down

go for

go forth

go forward

go in

go in for

go into

go off

go on

go out

go over

go past

go round

go through

go through with

go together

go under

go up

go with

go withoutNepravidelné slovesá