Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SEND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  send


Nepravidelné sloveso a minulý čas send

A1 Preklad: poslať

Infinitív

send

[send]

Minulý čas

sent

[sent]






Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

missent

missent

resent

resent


Časovanie nepravidelného slovesa [send]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
send 
you
send 
he/she/it
sends 
we
send 
you
send 
they
send 

Prítomný priebehový

I
am sending 
you
are sending 
he/she/it
is sending 
we
are sending 
you
are sending 
they
are sending 

Minulý čas

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Minulý priebehový

I
was sending 
you
were sending 
he/she/it
was sending 
we
were sending 
you
were sending 
they
were sending 

Predrítomný čas

I
have sent 
you
have sent 
he/she/it
has sent 
we
have sent 
you
have sent 
they
have sent 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sending 
you
have been sending 
he/she/it
has been sending 
we
have been sending 
you
have been sending 
they
have been sending 

Predminulý

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Predminulý priebehový

I
had been sending 
you
had been sending 
he/she/it
had been sending 
we
had been sending 
you
had been sending 
they
had been sending 

Budúce

I
will send 
you
will send 
he/she/it
will send 
we
will send 
you
will send 
they
will send 

Budúce priebehový

I
will be sending 
you
will be sending 
he/she/it
will be sending 
we
will be sending 
you
will be sending 
they
will be sending 

Predbudúci

I
will have sent 
you
will have sent 
he/she/it
will have sent 
we
will have sent 
you
will have sent 
they
will have sent 

Predbudúci priebehový

I
will have been sending 
you
will have been sending 
he/she/it
will have been sending 
we
will have been sending 
you
will have been sending 
they
will have been sending 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [send]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would send 
you
would send 
he/she/it
would send 
we
would send 
you
would send 
they
would send 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sending 
you
would be sending 
he/she/it
would be sending 
we
would be sending 
you
would be sending 
they
would be sending 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have sent 
you
would have sent 
he/she/it
would have sent 
we
would have sent 
you
would have sent 
they
would have sent 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sending 
you
would have been sending 
he/she/it
would have been sending 
we
would have been sending 
you
would have been sending 
they
would have been sending 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [send]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
send 
you
send 
he/she/it
send 
we
send 
you
send 
they
send 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
sent 
you
sent 
he/she/it
sent 
we
sent 
you
sent 
they
sent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had sent 
you
had sent 
he/she/it
had sent 
we
had sent 
you
had sent 
they
had sent 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [send]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
send 
you
Let´s send 
he/she/it
send 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [send]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
sent 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [send]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

send away for

send away

send back

send down

send for

send forth

send off

send off for

send on

send out

send out for

send up











Nepravidelné slovesá