Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - MAHLEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: mahlen


Preklad: mlieť

Prítomný čas

er mahlt

Préteritum

er mahlte

Perfektum

er hat gemahlenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [mahlen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
mahle 
du
mahlst 
er/sie/es
mahlt 
wir
mahlen 
ihr
mahlt 
sie/Sie
mahlen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
mahlte; mul 
du
mahltest; mulst 
er/sie/es
mahlte; mul 
wir
mahlten; mulen 
ihr
mahltet; mult 
sie/Sie
mahlten; mulen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gemahlen 
du
hast gemahlen 
er/sie/es
hat gemahlen 
wir
haben gemahlen 
ihr
habt gemahlen 
sie/Sie
haben gemahlen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gemahlen 
du
hattest gemahlen 
er/sie/es
hatte gemahlen 
wir
hatten gemahlen 
ihr
hattet gemahlen 
sie/Sie
hatten gemahlen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde mahlen 
du
wirst mahlen 
er/sie/es
wird mahlen 
wir
werden mahlen 
ihr
werdet mahlen 
sie/Sie
werden mahlen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gemahlen haben 
du
wirst gemahlen haben 
er/sie/es
wird gemahlen haben 
wir
werden gemahlen haben 
ihr
werdet gemahlen haben 
sie/Sie
werden gemahlen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [mahlen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
mahle 
du
mahlest 
er/sie/es
mahle 
wir
mahlen 
ihr
mahlet 
sie/Sie
mahlen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gemahlen 
du
habest gemahlen 
er/sie/es
habe gemahlen 
wir
haben gemahlen 
ihr
habet gemahlen 
sie/Sie
haben gemahlen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde mahlen 
du
werdest mahlen 
er/sie/es
werde mahlen 
wir
werden mahlen 
ihr
werdet mahlen 
sie/Sie
werden mahlen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gemahlen haben 
du
werdest gemahlen haben 
er/sie/es
werde gemahlen haben 
wir
werden gemahlen haben 
ihr
werdet gemahlen haben 
sie/Sie
werden gemahlen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
mahlte 
du
mahltest 
er/sie/es
mahlte 
wir
mahlten 
ihr
mahltet 
sie/Sie
mahlten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemahlen 
du
hättest gemahlen 
er/sie/es
hätte gemahlen 
wir
hätten gemahlen 
ihr
hättet gemahlen 
sie/Sie
hätten gemahlen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde mahlen 
du
würdest mahlen 
er/sie/es
würde mahlen 
wir
würden mahlen 
ihr
würdet mahlen 
sie/Sie
würden mahlen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemahlen haben 
du
würdest gemahlen haben 
er/sie/es
würde gemahlen haben 
wir
würden gemahlen haben 
ihr
würdet gemahlen haben 
sie/Sie
würden gemahlen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [mahlen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
mahle; mahl 
ihr
mahlt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [mahlen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
mahlend 

Príčastie minulé

ich
gemahlen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina