Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  fight


Nepravidelné sloveso a minulý čas fight

B1 Preklad: bojovať

Infinitív

fight

[faɪt]

Minulý čas

fought

[fɔːt]

Príčastie minulé

fought

foughten *

[fɔːt]
[fɔːtn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

befought

befought

outfought

outfought


Časovanie nepravidelného slovesa [fight]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
fight 
you
fight 
he/she/it
fights 
we
fight 
you
fight 
they
fight 

Prítomný priebehový

I
am fighting 
you
are fighting 
he/she/it
is fighting 
we
are fighting 
you
are fighting 
they
are fighting 

Minulý čas

I
fought 
you
fought 
he/she/it
fought 
we
fought 
you
fought 
they
fought 

Minulý priebehový

I
was fighting 
you
were fighting 
he/she/it
was fighting 
we
were fighting 
you
were fighting 
they
were fighting 

Predrítomný čas

I
have fought 
you
have fought 
he/she/it
has fought 
we
have fought 
you
have fought 
they
have fought 

Predprítomný čas priebehový

I
have been fighting 
you
have been fighting 
he/she/it
has been fighting 
we
have been fighting 
you
have been fighting 
they
have been fighting 

Predminulý

I
had fought 
you
had fought 
he/she/it
had fought 
we
had fought 
you
had fought 
they
had fought 

Predminulý priebehový

I
had been fighting 
you
had been fighting 
he/she/it
had been fighting 
we
had been fighting 
you
had been fighting 
they
had been fighting 

Budúce

I
will fight 
you
will fight 
he/she/it
will fight 
we
will fight 
you
will fight 
they
will fight 

Budúce priebehový

I
will be fighting 
you
will be fighting 
he/she/it
will be fighting 
we
will be fighting 
you
will be fighting 
they
will be fighting 

Predbudúci

I
will have fought 
you
will have fought 
he/she/it
will have fought 
we
will have fought 
you
will have fought 
they
will have fought 

Predbudúci priebehový

I
will have been fighting 
you
will have been fighting 
he/she/it
will have been fighting 
we
will have been fighting 
you
will have been fighting 
they
will have been fighting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [fight]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would fight 
you
would fight 
he/she/it
would fight 
we
would fight 
you
would fight 
they
would fight 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be fighting 
you
would be fighting 
he/she/it
would be fighting 
we
would be fighting 
you
would be fighting 
they
would be fighting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have fought 
you
would have fought 
he/she/it
would have fought 
we
would have fought 
you
would have fought 
they
would have fought 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been fighting 
you
would have been fighting 
he/she/it
would have been fighting 
we
would have been fighting 
you
would have been fighting 
they
would have been fighting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [fight]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
fight 
you
fight 
he/she/it
fight 
we
fight 
you
fight 
they
fight 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
fought 
you
fought 
he/she/it
fought 
we
fought 
you
fought 
they
fought 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had fought 
you
had fought 
he/she/it
had fought 
we
had fought 
you
had fought 
they
had fought 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [fight]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
fight 
you
Let´s fight 
he/she/it
fight 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [fight]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
fighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
fought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [fight]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

fight back

fight down

fight off

fight outNepravidelné slovesá