Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas HEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  hear


Nepravidelné sloveso a minulý čas hear

A1 Preklad: počuť

Infinitív

hear

[hɪə]

Minulý čas

heard

[hɜːd]

Príčastie minulé

heard

[hɜːd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overhear

[ˌəʊvəˈhɪə]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

overheard

[ˌəʊvəˈhɜːd]

beheard

beheard

foreheard

foreheard

misheard

misheard

outheard

outheard

reheard

reheard

unheard

unheard


Časovanie nepravidelného slovesa [hear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hears 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Prítomný priebehový

I
am hearing 
you
are hearing 
he/she/it
is hearing 
we
are hearing 
you
are hearing 
they
are hearing 

Minulý čas

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Minulý priebehový

I
was hearing 
you
were hearing 
he/she/it
was hearing 
we
were hearing 
you
were hearing 
they
were hearing 

Predrítomný čas

I
have heard 
you
have heard 
he/she/it
has heard 
we
have heard 
you
have heard 
they
have heard 

Predprítomný čas priebehový

I
have been hearing 
you
have been hearing 
he/she/it
has been hearing 
we
have been hearing 
you
have been hearing 
they
have been hearing 

Predminulý

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Predminulý priebehový

I
had been hearing 
you
had been hearing 
he/she/it
had been hearing 
we
had been hearing 
you
had been hearing 
they
had been hearing 

Budúce

I
will hear 
you
will hear 
he/she/it
will hear 
we
will hear 
you
will hear 
they
will hear 

Budúce priebehový

I
will be hearing 
you
will be hearing 
he/she/it
will be hearing 
we
will be hearing 
you
will be hearing 
they
will be hearing 

Predbudúci

I
will have heard 
you
will have heard 
he/she/it
will have heard 
we
will have heard 
you
will have heard 
they
will have heard 

Predbudúci priebehový

I
will have been hearing 
you
will have been hearing 
he/she/it
will have been hearing 
we
will have been hearing 
you
will have been hearing 
they
will have been hearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [hear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would hear 
you
would hear 
he/she/it
would hear 
we
would hear 
you
would hear 
they
would hear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be hearing 
you
would be hearing 
he/she/it
would be hearing 
we
would be hearing 
you
would be hearing 
they
would be hearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have heard 
you
would have heard 
he/she/it
would have heard 
we
would have heard 
you
would have heard 
they
would have heard 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been hearing 
you
would have been hearing 
he/she/it
would have been hearing 
we
would have been hearing 
you
would have been hearing 
they
would have been hearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [hear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
hear 
you
hear 
he/she/it
hear 
we
hear 
you
hear 
they
hear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
heard 
you
heard 
he/she/it
heard 
we
heard 
you
heard 
they
heard 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had heard 
you
had heard 
he/she/it
had heard 
we
had heard 
you
had heard 
they
had heard 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [hear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
hear 
you
Let´s hear 
he/she/it
hear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [hear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
hearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
heard 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [hear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

hear outNepravidelné slovesá