Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OUTDO / OUTDOES | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  outdo / outdoes


Nepravidelné sloveso a minulý čas outdo
outdoes

Infinitív

outdo

outdoesSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

do
does

[du:]
[dʌz]

did

[dɪd]

done

[dʌn]


Časovanie nepravidelného slovesa [outdo / outdoes]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
outdo 
you
outdo 
he/she/it
outdoes 
we
outdo 
you
outdo 
they
outdo 

Prítomný priebehový

I
am outdoing 
you
are outdoing 
he/she/it
is outdoing 
we
are outdoing 
you
are outdoing 
they
are outdoing 

Minulý čas

I
outdid 
you
outdid 
he/she/it
outdid 
we
outdid 
you
outdid 
they
outdid 

Minulý priebehový

I
was outdoing 
you
were outdoing 
he/she/it
was outdoing 
we
were outdoing 
you
were outdoing 
they
were outdoing 

Predrítomný čas

I
have outdone 
you
have outdone 
he/she/it
has outdone 
we
have outdone 
you
have outdone 
they
have outdone 

Predprítomný čas priebehový

I
have been outdoing 
you
have been outdoing 
he/she/it
has been outdoing 
we
have been outdoing 
you
have been outdoing 
they
have been outdoing 

Predminulý

I
had outdone 
you
had outdone 
he/she/it
had outdone 
we
had outdone 
you
had outdone 
they
had outdone 

Predminulý priebehový

I
had been outdoing 
you
had been outdoing 
he/she/it
had been outdoing 
we
had been outdoing 
you
had been outdoing 
they
had been outdoing 

Budúce

I
will outdo 
you
will outdo 
he/she/it
will outdo 
we
will outdo 
you
will outdo 
they
will outdo 

Budúce priebehový

I
will be outdoing 
you
will be outdoing 
he/she/it
will be outdoing 
we
will be outdoing 
you
will be outdoing 
they
will be outdoing 

Predbudúci

I
will have outdone 
you
will have outdone 
he/she/it
will have outdone 
we
will have outdone 
you
will have outdone 
they
will have outdone 

Predbudúci priebehový

I
will have been outdoing 
you
will have been outdoing 
he/she/it
will have been outdoing 
we
will have been outdoing 
you
will have been outdoing 
they
will have been outdoing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [outdo / outdoes]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would outdo 
you
would outdo 
he/she/it
would outdo 
we
would outdo 
you
would outdo 
they
would outdo 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be outdoing 
you
would be outdoing 
he/she/it
would be outdoing 
we
would be outdoing 
you
would be outdoing 
they
would be outdoing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have outdone 
you
would have outdone 
he/she/it
would have outdone 
we
would have outdone 
you
would have outdone 
they
would have outdone 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been outdoing 
you
would have been outdoing 
he/she/it
would have been outdoing 
we
would have been outdoing 
you
would have been outdoing 
they
would have been outdoing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [outdo / outdoes]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
outdo 
you
outdo 
he/she/it
outdo 
we
outdo 
you
outdo 
they
outdo 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
outdid 
you
outdid 
he/she/it
outdid 
we
outdid 
you
outdid 
they
outdid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had outdone 
you
had outdone 
he/she/it
had outdone 
we
had outdone 
you
had outdone 
they
had outdone 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [outdo / outdoes]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
outdo 
you
Let´s outdo 
he/she/it
outdo 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [outdo / outdoes]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
outdoing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
outdone 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá