Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERHANG | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overhang


Nepravidelné sloveso a minulý čas overhang

Infinitív

overhang

Minulý čas

overhung

overhanged

Príčastie minulé

overhung

overhangedSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

hang

[hæŋ]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]

hung
hanged

[hʌŋ]
[hʌŋd]


Časovanie nepravidelného slovesa [overhang]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overhang 
you
overhang 
he/she/it
overhangs 
we
overhang 
you
overhang 
they
overhangs 

Prítomný priebehový

I
am overhanging 
you
are overhanging 
he/she/it
is overhanging 
we
am overhanging 
you
are overhanging 
they
is overhanging 

Minulý čas

I
overhung 
you
overhung 
he/she/it
overhung 
we
overhung 
you
overhung 
they
overhung 

Minulý priebehový

I
was overhanging 
you
were overhanging 
he/she/it
was overhanging 
we
was overhanging 
you
were overhanging 
they
was overhanging 

Predrítomný čas

I
have overhung 
you
have overhung 
he/she/it
has overhung 
we
have overhung 
you
have overhung 
they
has overhung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overhanging 
you
have been overhanging 
he/she/it
has been overhanging 
we
have been overhanging 
you
have been overhanging 
they
has been overhanging 

Predminulý

I
had overhung 
you
had overhung 
he/she/it
had overhung 
we
had overhung 
you
had overhung 
they
had overhung 

Predminulý priebehový

I
had been overhanging 
you
had been overhanging 
he/she/it
had been overhanging 
we
had been overhanging 
you
had been overhanging 
they
had been overhanging 

Budúce

I
will overhang 
you
will overhang 
he/she/it
will overhang 
we
will overhang 
you
will overhang 
they
will overhang 

Budúce priebehový

I
will be overhanging 
you
will be overhanging 
he/she/it
will be overhanging 
we
will be overhanging 
you
will be overhanging 
they
will be overhanging 

Predbudúci

I
will have overhung 
you
will have overhung 
he/she/it
will have overhung 
we
will have overhung 
you
will have overhung 
they
will have overhung 

Predbudúci priebehový

I
will have been overhanging 
you
will have been overhanging 
he/she/it
will have been overhanging 
we
will have been overhanging 
you
will have been overhanging 
they
will have been overhanging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overhang]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overhang 
you
would overhang 
he/she/it
would overhang 
we
would overhang 
you
would overhang 
they
would overhang 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overhanging 
you
would be overhanging 
he/she/it
would be overhanging 
we
would be overhanging 
you
would be overhanging 
they
would be overhanging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overhung 
you
would have overhung 
he/she/it
would have overhung 
we
would have overhung 
you
would have overhung 
they
would have overhung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overhanging 
you
would have been overhanging 
he/she/it
would have been overhanging 
we
would have been overhanging 
you
would have been overhanging 
they
would have been overhanging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overhang]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overhang 
you
overhang 
he/she/it
overhang 
we
overhang 
you
overhang 
they
overhang 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overhung 
you
overhung 
he/she/it
overhung 
we
overhung 
you
overhung 
they
overhung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overhung 
you
had overhung 
he/she/it
had overhung 
we
had overhung 
you
had overhung 
they
had overhung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overhang]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overhang 
you
Let´s overhang 
he/she/it
overhang 
we
overhang 
you
Let´s overhang 
they
overhang 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overhang]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overhanging 
you
 
he/she/it
 
we
overhanging 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overhung 
you
 
he/she/it
 
we
overhung 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá