Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas OVERTAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  overtake


Nepravidelné sloveso a minulý čas overtake

B2 Preklad: predstihnúť, prekvapiť

Infinitív

overtake

[ˌəʊvəˈteɪk]

Minulý čas

overtook

overtaked *

[ˌəʊvəˈtʊk]
[ˌəʊvəˈteɪkəd]

Príčastie minulé

overtaken

[ˌəʊvəˈteɪkən]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch




Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

take

[teɪk]

took
taked

[tʊk]
[teɪkəd]

taken

[ˈteɪkən]


Časovanie nepravidelného slovesa [overtake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
overtake 
you
overtake 
he/she/it
overtakes 
we
overtake 
you
overtake 
they
overtake 

Prítomný priebehový

I
am overtaking 
you
are overtaking 
he/she/it
is overtaking 
we
are overtaking 
you
are overtaking 
they
are overtaking 

Minulý čas

I
overtook 
you
overtook 
he/she/it
overtook 
we
overtook 
you
overtook 
they
overtook 

Minulý priebehový

I
was overtaking 
you
were overtaking 
he/she/it
was overtaking 
we
were overtaking 
you
were overtaking 
they
were overtaking 

Predrítomný čas

I
have overtaken 
you
have overtaken 
he/she/it
has overtaken 
we
have overtaken 
you
have overtaken 
they
have overtaken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been overtaking 
you
have been overtaking 
he/she/it
has been overtaking 
we
have been overtaking 
you
have been overtaking 
they
have been overtaking 

Predminulý

I
had overtaken 
you
had overtaken 
he/she/it
had overtaken 
we
had overtaken 
you
had overtaken 
they
had overtaken 

Predminulý priebehový

I
had been overtaking 
you
had been overtaking 
he/she/it
had been overtaking 
we
had been overtaking 
you
had been overtaking 
they
had been overtaking 

Budúce

I
will overtake 
you
will overtake 
he/she/it
will overtake 
we
will overtake 
you
will overtake 
they
will overtake 

Budúce priebehový

I
will be overtaking 
you
will be overtaking 
he/she/it
will be overtaking 
we
will be overtaking 
you
will be overtaking 
they
will be overtaking 

Predbudúci

I
will have overtaken 
you
will have overtaken 
he/she/it
will have overtaken 
we
will have overtaken 
you
will have overtaken 
they
will have overtaken 

Predbudúci priebehový

I
will have been overtaking 
you
will have been overtaking 
he/she/it
will have been overtaking 
we
will have been overtaking 
you
will have been overtaking 
they
will have been overtaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [overtake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would overtake 
you
would overtake 
he/she/it
would overtake 
we
would overtake 
you
would overtake 
they
would overtake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be overtaking 
you
would be overtaking 
he/she/it
would be overtaking 
we
would be overtaking 
you
would be overtaking 
they
would be overtaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have overtaken 
you
would have overtaken 
he/she/it
would have overtaken 
we
would have overtaken 
you
would have overtaken 
they
would have overtaken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been overtaking 
you
would have been overtaking 
he/she/it
would have been overtaking 
we
would have been overtaking 
you
would have been overtaking 
they
would have been overtaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [overtake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
overtake 
you
overtake 
he/she/it
overtake 
we
overtake 
you
overtake 
they
overtake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
overtook 
you
overtook 
he/she/it
overtook 
we
overtook 
you
overtook 
they
overtook 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had overtaken 
you
had overtaken 
he/she/it
had overtaken 
we
had overtaken 
you
had overtaken 
they
had overtaken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [overtake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
overtake 
you
Let´s overtake 
he/she/it
overtake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [overtake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
overtaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
overtaken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 











Nepravidelné slovesá