Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SHIT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  shit


Nepravidelné sloveso a minulý čas shit

Infinitív

shit

Minulý čas

shit

shitted

shat

Príčastie minulé

shit

shitted

shat

shitten ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

shited
shit

shited
shit


Časovanie nepravidelného slovesa [shit]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
shit 
you
shit 
he/she/it
shits 
we
shit 
you
shit 
they
shit 

Prítomný priebehový

I
am shitting 
you
are shitting 
he/she/it
is shitting 
we
are shitting 
you
are shitting 
they
are shitting 

Minulý čas

I
shit 
you
shit 
he/she/it
shit 
we
shit 
you
shit 
they
shit 

Minulý priebehový

I
was shitting 
you
were shitting 
he/she/it
was shitting 
we
were shitting 
you
were shitting 
they
were shitting 

Predrítomný čas

I
have shit 
you
have shit 
he/she/it
has shit 
we
have shit 
you
have shit 
they
have shit 

Predprítomný čas priebehový

I
have been shitting 
you
have been shitting 
he/she/it
has been shitting 
we
have been shitting 
you
have been shitting 
they
have been shitting 

Predminulý

I
had shit 
you
had shit 
he/she/it
had shit 
we
had shit 
you
had shit 
they
had shit 

Predminulý priebehový

I
had been shitting 
you
had been shitting 
he/she/it
had been shitting 
we
had been shitting 
you
had been shitting 
they
had been shitting 

Budúce

I
will shit 
you
will shit 
he/she/it
will shit 
we
will shit 
you
will shit 
they
will shit 

Budúce priebehový

I
will be shitting 
you
will be shitting 
he/she/it
will be shitting 
we
will be shitting 
you
will be shitting 
they
will be shitting 

Predbudúci

I
will have shit 
you
will have shit 
he/she/it
will have shit 
we
will have shit 
you
will have shit 
they
will have shit 

Predbudúci priebehový

I
will have been shitting 
you
will have been shitting 
he/she/it
will have been shitting 
we
will have been shitting 
you
will have been shitting 
they
will have been shitting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [shit]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would shit 
you
would shit 
he/she/it
would shit 
we
would shit 
you
would shit 
they
would shit 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be shitting 
you
would be shitting 
he/she/it
would be shitting 
we
would be shitting 
you
would be shitting 
they
would be shitting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have shit 
you
would have shit 
he/she/it
would have shit 
we
would have shit 
you
would have shit 
they
would have shit 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been shitting 
you
would have been shitting 
he/she/it
would have been shitting 
we
would have been shitting 
you
would have been shitting 
they
would have been shitting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [shit]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
shit 
you
shit 
he/she/it
shit 
we
shit 
you
shit 
they
shit 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
shit 
you
shit 
he/she/it
shit 
we
shit 
you
shit 
they
shit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had shit 
you
had shit 
he/she/it
had shit 
we
had shit 
you
had shit 
they
had shit 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [shit]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
shit 
you
Let´s shit 
he/she/it
shit 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [shit]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
shitting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
shit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá