Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CATCH | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  catch


Nepravidelné sloveso a minulý čas catch

A1 Preklad: chytiť

Infinitív

catch

[kætʃ]

Minulý čas

caught

catched *

[kɔːt]
[kætʃd]

Príčastie minulé

caught

catched *

[kɔːt ]
[kætʃd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [catch]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
catch 
you
catch 
he/she/it
catches 
we
catch 
you
catch 
they
catch 

Prítomný priebehový

I
am catching 
you
are catching 
he/she/it
is catching 
we
are catching 
you
are catching 
they
are catching 

Minulý čas

I
caught 
you
caught 
he/she/it
caught 
we
caught 
you
caught 
they
caught 

Minulý priebehový

I
was catching 
you
were catching 
he/she/it
was catching 
we
were catching 
you
were catching 
they
were catching 

Predrítomný čas

I
have caught 
you
have caught 
he/she/it
has caught 
we
have caught 
you
have caught 
they
have caught 

Predprítomný čas priebehový

I
have been catching 
you
have been catching 
he/she/it
has been catching 
we
have been catching 
you
have been catching 
they
have been catching 

Predminulý

I
had caught 
you
had caught 
he/she/it
had caught 
we
had caught 
you
had caught 
they
had caught 

Predminulý priebehový

I
had been catching 
you
had been catching 
he/she/it
had been catching 
we
had been catching 
you
had been catching 
they
had been catching 

Budúce

I
will catch 
you
will catch 
he/she/it
will catch 
we
will catch 
you
will catch 
they
will catch 

Budúce priebehový

I
will be catching 
you
will be catching 
he/she/it
will be catching 
we
will be catching 
you
will be catching 
they
will be catching 

Predbudúci

I
will have caught 
you
will have caught 
he/she/it
will have caught 
we
will have caught 
you
will have caught 
they
will have caught 

Predbudúci priebehový

I
will have been catching 
you
will have been catching 
he/she/it
will have been catching 
we
will have been catching 
you
will have been catching 
they
will have been catching 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [catch]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would catch 
you
would catch 
he/she/it
would catch 
we
would catch 
you
would catch 
they
would catch 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be catching 
you
would be catching 
he/she/it
would be catching 
we
would be catching 
you
would be catching 
they
would be catching 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have caught 
you
would have caught 
he/she/it
would have caught 
we
would have caught 
you
would have caught 
they
would have caught 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been catching 
you
would have been catching 
he/she/it
would have been catching 
we
would have been catching 
you
would have been catching 
they
would have been catching 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [catch]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
catch 
you
catch 
he/she/it
catch 
we
catch 
you
catch 
they
catch 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
caught 
you
caught 
he/she/it
caught 
we
caught 
you
caught 
they
caught 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had caught 
you
had caught 
he/she/it
had caught 
we
had caught 
you
had caught 
they
had caught 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [catch]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
catch 
you
Let´s catch 
he/she/it
catch 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [catch]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
catching 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
caught 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [catch]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

catch at

catch on

catch upNepravidelné slovesá