Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SLAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  slay


Nepravidelné sloveso a minulý čas slay

C2 Preklad: zabiť

Infinitív

slay

[sleɪ]

Minulý čas

slew

slayed

[sluː]
[sleɪd]

Príčastie minulé

slain

slayed

[sleɪn]
[sleɪd]

Časovanie nepravidelného slovesa [slay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
slay 
you
slay 
he/she/it
slays 
we
slay 
you
slay 
they
slay 

Prítomný priebehový

I
am slaying 
you
are slaying 
he/she/it
is slaying 
we
are slaying 
you
are slaying 
they
are slaying 

Minulý čas

I
slew 
you
slew 
he/she/it
slew 
we
slew 
you
slew 
they
slew 

Minulý priebehový

I
was slaying 
you
were slaying 
he/she/it
was slaying 
we
were slaying 
you
were slaying 
they
were slaying 

Predrítomný čas

I
have slain 
you
have slain 
he/she/it
has slain 
we
have slain 
you
have slain 
they
have slain 

Predprítomný čas priebehový

I
have been slaying 
you
have been slaying 
he/she/it
has been slaying 
we
have been slaying 
you
have been slaying 
they
have been slaying 

Predminulý

I
had slain 
you
had slain 
he/she/it
had slain 
we
had slain 
you
had slain 
they
had slain 

Predminulý priebehový

I
had been slaying 
you
had been slaying 
he/she/it
had been slaying 
we
had been slaying 
you
had been slaying 
they
had been slaying 

Budúce

I
will slay 
you
will slay 
he/she/it
will slay 
we
will slay 
you
will slay 
they
will slay 

Budúce priebehový

I
will be slaying 
you
will be slaying 
he/she/it
will be slaying 
we
will be slaying 
you
will be slaying 
they
will be slaying 

Predbudúci

I
will have slain 
you
will have slain 
he/she/it
will have slain 
we
will have slain 
you
will have slain 
they
will have slain 

Predbudúci priebehový

I
will have been slaying 
you
will have been slaying 
he/she/it
will have been slaying 
we
will have been slaying 
you
will have been slaying 
they
will have been slaying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [slay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would slay 
you
would slay 
he/she/it
would slay 
we
would slay 
you
would slay 
they
would slay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be slaying 
you
would be slaying 
he/she/it
would be slaying 
we
would be slaying 
you
would be slaying 
they
would be slaying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have slain 
you
would have slain 
he/she/it
would have slain 
we
would have slain 
you
would have slain 
they
would have slain 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been slaying 
you
would have been slaying 
he/she/it
would have been slaying 
we
would have been slaying 
you
would have been slaying 
they
would have been slaying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [slay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
slay 
you
slay 
he/she/it
slay 
we
slay 
you
slay 
they
slay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
slew 
you
slew 
he/she/it
slew 
we
slew 
you
slew 
they
slew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had slain 
you
had slain 
he/she/it
had slain 
we
had slain 
you
had slain 
they
had slain 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [slay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
slay 
you
Let´s slay 
he/she/it
slay 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [slay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
slaying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
slain 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá