Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas SPIN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  spin


Nepravidelné sloveso a minulý čas spin

C1 Preklad: priasť

Infinitív

spin

[spɪn]

Minulý čas

spun

span *

[spʌn]
[spæn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outspun
outspan

outspun


Časovanie nepravidelného slovesa [spin]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
spin 
you
spin 
he/she/it
spins 
we
spin 
you
spin 
they
spin 

Prítomný priebehový

I
am spinning 
you
are spinning 
he/she/it
is spinning 
we
are spinning 
you
are spinning 
they
are spinning 

Minulý čas

I
spun 
you
spun 
he/she/it
spun 
we
spun 
you
spun 
they
spun 

Minulý priebehový

I
was spinning 
you
were spinning 
he/she/it
was spinning 
we
were spinning 
you
were spinning 
they
were spinning 

Predrítomný čas

I
have spun 
you
have spun 
he/she/it
has spun 
we
have spun 
you
have spun 
they
have spun 

Predprítomný čas priebehový

I
have been spinning 
you
have been spinning 
he/she/it
has been spinning 
we
have been spinning 
you
have been spinning 
they
have been spinning 

Predminulý

I
had spun 
you
had spun 
he/she/it
had spun 
we
had spun 
you
had spun 
they
had spun 

Predminulý priebehový

I
had been spinning 
you
had been spinning 
he/she/it
had been spinning 
we
had been spinning 
you
had been spinning 
they
had been spinning 

Budúce

I
will spin 
you
will spin 
he/she/it
will spin 
we
will spin 
you
will spin 
they
will spin 

Budúce priebehový

I
will be spinning 
you
will be spinning 
he/she/it
will be spinning 
we
will be spinning 
you
will be spinning 
they
will be spinning 

Predbudúci

I
will have spun 
you
will have spun 
he/she/it
will have spun 
we
will have spun 
you
will have spun 
they
will have spun 

Predbudúci priebehový

I
will have been spinning 
you
will have been spinning 
he/she/it
will have been spinning 
we
will have been spinning 
you
will have been spinning 
they
will have been spinning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [spin]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would spin 
you
would spin 
he/she/it
would spin 
we
would spin 
you
would spin 
they
would spin 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be spinning 
you
would be spinning 
he/she/it
would be spinning 
we
would be spinning 
you
would be spinning 
they
would be spinning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have spun 
you
would have spun 
he/she/it
would have spun 
we
would have spun 
you
would have spun 
they
would have spun 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been spinning 
you
would have been spinning 
he/she/it
would have been spinning 
we
would have been spinning 
you
would have been spinning 
they
would have been spinning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [spin]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
spin 
you
spin 
he/she/it
spin 
we
spin 
you
spin 
they
spin 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
spun 
you
spun 
he/she/it
spun 
we
spun 
you
spun 
they
spun 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had spun 
you
had spun 
he/she/it
had spun 
we
had spun 
you
had spun 
they
had spun 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [spin]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
spin 
you
Let´s spin 
he/she/it
spin 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [spin]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
spinning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
spun 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [spin]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

spill along

spill outNepravidelné slovesá