Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas STICK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  stick


Nepravidelné sloveso a minulý čas stick

B1 Preklad: strčiť, lepiť

Infinitív

stick

[stɪk]

Minulý čas

stuck

sticked *

[stʌk]
[stɪkd]

Príčastie minulé

stuck

sticked *

[stʌk]
[stɪkd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [stick]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
stick 
you
stick 
he/she/it
sticks 
we
stick 
you
stick 
they
stick 

Prítomný priebehový

I
am sticking 
you
are sticking 
he/she/it
is sticking 
we
are sticking 
you
are sticking 
they
are sticking 

Minulý čas

I
stuck 
you
stuck 
he/she/it
stuck 
we
stuck 
you
stuck 
they
stuck 

Minulý priebehový

I
was sticking 
you
were sticking 
he/she/it
was sticking 
we
were sticking 
you
were sticking 
they
were sticking 

Predrítomný čas

I
have stuck 
you
have stuck 
he/she/it
has stuck 
we
have stuck 
you
have stuck 
they
have stuck 

Predprítomný čas priebehový

I
have been sticking 
you
have been sticking 
he/she/it
has been sticking 
we
have been sticking 
you
have been sticking 
they
have been sticking 

Predminulý

I
had stuck 
you
had stuck 
he/she/it
had stuck 
we
had stuck 
you
had stuck 
they
had stuck 

Predminulý priebehový

I
had been sticking 
you
had been sticking 
he/she/it
had been sticking 
we
had been sticking 
you
had been sticking 
they
had been sticking 

Budúce

I
will stick 
you
will stick 
he/she/it
will stick 
we
will stick 
you
will stick 
they
will stick 

Budúce priebehový

I
will be sticking 
you
will be sticking 
he/she/it
will be sticking 
we
will be sticking 
you
will be sticking 
they
will be sticking 

Predbudúci

I
will have stuck 
you
will have stuck 
he/she/it
will have stuck 
we
will have stuck 
you
will have stuck 
they
will have stuck 

Predbudúci priebehový

I
will have been sticking 
you
will have been sticking 
he/she/it
will have been sticking 
we
will have been sticking 
you
will have been sticking 
they
will have been sticking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [stick]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would stick 
you
would stick 
he/she/it
would stick 
we
would stick 
you
would stick 
they
would stick 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be sticking 
you
would be sticking 
he/she/it
would be sticking 
we
would be sticking 
you
would be sticking 
they
would be sticking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have stuck 
you
would have stuck 
he/she/it
would have stuck 
we
would have stuck 
you
would have stuck 
they
would have stuck 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been sticking 
you
would have been sticking 
he/she/it
would have been sticking 
we
would have been sticking 
you
would have been sticking 
they
would have been sticking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [stick]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
stick 
you
stick 
he/she/it
stick 
we
stick 
you
stick 
they
stick 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
stuck 
you
stuck 
he/she/it
stuck 
we
stuck 
you
stuck 
they
stuck 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had stuck 
you
had stuck 
he/she/it
had stuck 
we
had stuck 
you
had stuck 
they
had stuck 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [stick]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
stick 
you
Let´s stick 
he/she/it
stick 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [stick]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
sticking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
stuck 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [stick]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

stick around

stick at

stick by

stick down

stick in

stick on

stick out

stick out for

stick to

stick together

stick up

stick up for

stick withNepravidelné slovesá