Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas WAKE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  wake


Nepravidelné sloveso a minulý čas wake

A1 Preklad: zobudiť (sa)

Infinitív

wake

[weɪk]

Minulý čas

woke

waked *

[wəʊk]
[weɪkd]

Príčastie minulé

woken

waked *

[wəʊk]
[weɪkd]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

awake

[əˈweɪk]

awoke
awaked

[əˈwəʊk]
[əˈweɪkd]

awoken
awaked

[əˈwəʊkn]
[əˈweɪkd]

Časovanie nepravidelného slovesa [wake]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
wake 
you
wake 
he/she/it
wakes 
we
wake 
you
wake 
they
wake 

Prítomný priebehový

I
am waking 
you
are waking 
he/she/it
is waking 
we
are waking 
you
are waking 
they
are waking 

Minulý čas

I
waked; woke 
you
waked; woke 
he/she/it
waked; woke 
we
waked; woke 
you
waked; woke 
they
waked; woke 

Minulý priebehový

I
was waking 
you
were waking 
he/she/it
was waking 
we
were waking 
you
were waking 
they
were waking 

Predrítomný čas

I
have waked; woken 
you
have waked; woken 
he/she/it
has waked; woken 
we
have waked; woken 
you
have waked; woken 
they
have waked; woken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been waking 
you
have been waking 
he/she/it
has been waking 
we
have been waking 
you
have been waking 
they
have been waking 

Predminulý

I
had waked; woken 
you
had waked; woken 
he/she/it
had waked; woken 
we
had waked; woken 
you
had waked; woken 
they
had waked; woken 

Predminulý priebehový

I
had been waking 
you
had been waking 
he/she/it
had been waking 
we
had been waking 
you
had been waking 
they
had been waking 

Budúce

I
will wake 
you
will wake 
he/she/it
will wake 
we
will wake 
you
will wake 
they
will wake 

Budúce priebehový

I
will be waking 
you
will be waking 
he/she/it
will be waking 
we
will be waking 
you
will be waking 
they
will be waking 

Predbudúci

I
will have waked; woken 
you
will have waked; woken 
he/she/it
will have waked; woken 
we
will have waked; woken 
you
will have waked; woken 
they
will have waked; woken 

Predbudúci priebehový

I
will have been waking 
you
will have been waking 
he/she/it
will have been waking 
we
will have been waking 
you
will have been waking 
they
will have been waking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [wake]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would wake 
you
would wake 
he/she/it
would wake 
we
would wake 
you
would wake 
they
would wake 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be waking 
you
would be waking 
he/she/it
would be waking 
we
would be waking 
you
would be waking 
they
would be waking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have waked; woken 
you
would have waked; woken 
he/she/it
would have waked; woken 
we
would have waked; woken 
you
would have waked; woken 
they
would have waked; woken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been waking 
you
would have been waking 
he/she/it
would have been waking 
we
would have been waking 
you
would have been waking 
they
would have been waking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [wake]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
wake 
you
wake 
he/she/it
wake 
we
wake 
you
wake 
they
wake 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
waked; woke 
you
waked; woke 
he/she/it
waked; woke 
we
waked; woke 
you
waked; woke 
they
waked; woke 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had waked; woken 
you
had waked; woken 
he/she/it
had waked; woken 
we
had waked; woken 
you
had waked; woken 
they
had waked; woken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [wake]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
wake 
you
Let´s wake 
he/she/it
wake 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [wake]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
waking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
waked; woken 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [wake]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

wake upNepravidelné slovesá