Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEAR | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bear


Nepravidelné sloveso a minulý čas bear

B2 Preklad: niesť, rodiť

Infinitív

bear

[beə]

Minulý čas

bore

bare *

[bɔː]
[beə]

Príčastie minulé

borne

born

[bɔːn]
[bɔː ]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

forbore
forbare

forborne
forborn

misbore
misbare

misborne
misborn

overbore
overbare

overborne
overborn

underbore
underbare

underborne
underborn


Časovanie nepravidelného slovesa [bear]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bears 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Prítomný priebehový

I
am bearing 
you
are bearing 
he/she/it
is bearing 
we
are bearing 
you
are bearing 
they
are bearing 

Minulý čas

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Minulý priebehový

I
was bearing 
you
were bearing 
he/she/it
was bearing 
we
were bearing 
you
were bearing 
they
were bearing 

Predrítomný čas

I
have borne; born 
you
have borne; born 
he/she/it
has borne; born 
we
have borne; born 
you
have borne; born 
they
have borne; born 

Predprítomný čas priebehový

I
have been bearing 
you
have been bearing 
he/she/it
has been bearing 
we
have been bearing 
you
have been bearing 
they
have been bearing 

Predminulý

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Predminulý priebehový

I
had been bearing 
you
had been bearing 
he/she/it
had been bearing 
we
had been bearing 
you
had been bearing 
they
had been bearing 

Budúce

I
will bear 
you
will bear 
he/she/it
will bear 
we
will bear 
you
will bear 
they
will bear 

Budúce priebehový

I
will be bearing 
you
will be bearing 
he/she/it
will be bearing 
we
will be bearing 
you
will be bearing 
they
will be bearing 

Predbudúci

I
will have borne; born 
you
will have borne; born 
he/she/it
will have borne; born 
we
will have borne; born 
you
will have borne; born 
they
will have borne; born 

Predbudúci priebehový

I
will have been bearing 
you
will have been bearing 
he/she/it
will have been bearing 
we
will have been bearing 
you
will have been bearing 
they
will have been bearing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bear]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bear 
you
would bear 
he/she/it
would bear 
we
would bear 
you
would bear 
they
would bear 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be bearing 
you
would be bearing 
he/she/it
would be bearing 
we
would be bearing 
you
would be bearing 
they
would be bearing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have borne; born 
you
would have borne; born 
he/she/it
would have borne; born 
we
would have borne; born 
you
would have borne; born 
they
would have borne; born 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bearing 
you
would have been bearing 
he/she/it
would have been bearing 
we
would have been bearing 
you
would have been bearing 
they
would have been bearing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bear]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bear 
you
bear 
he/she/it
bear 
we
bear 
you
bear 
they
bear 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bore; bare 
you
bore; bare 
he/she/it
bore; bare 
we
bore; bare 
you
bore; bare 
they
bore; bare 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had borne; born 
you
had borne; born 
he/she/it
had borne; born 
we
had borne; born 
you
had borne; born 
they
had borne; born 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bear]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bear 
you
Let´s bear 
he/she/it
bear 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bear]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
bearing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
borne; born 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bear]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

bear away

bear down on

bear down

bear out

bear up

bear upon

bear with

send off for

send on

send out

send out for

send up

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inNepravidelné slovesá