Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CLOTHE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  clothe


Nepravidelné sloveso a minulý čas clothe

C1 Preklad: obliekať

Infinitív

clothe

[kləʊð]

Minulý čas

clothed

clad

[kləʊðd]
[klæd]

Príčastie minulé

clothed

clad

[kləʊðd]
[klæd]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overclad
overclothed

overclad
overclothed

unclad
unclothed

unclad
unclothed

underclad
underclothed

underclad
underclothed


Časovanie nepravidelného slovesa [clothe]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
clothe 
you
clothe 
he/she/it
clothes 
we
clothe 
you
clothe 
they
clothe 

Prítomný priebehový

I
am clothing 
you
are clothing 
he/she/it
is clothing 
we
are clothing 
you
are clothing 
they
are clothing 

Minulý čas

I
clothed; clad 
you
clothed; clad 
he/she/it
clothed; clad 
we
clothed; clad 
you
clothed; clad 
they
clothed; clad 

Minulý priebehový

I
was clothing 
you
were clothing 
he/she/it
was clothing 
we
were clothing 
you
were clothing 
they
were clothing 

Predrítomný čas

I
have clothed; clad 
you
have clothed; clad 
he/she/it
has clothed; clad 
we
have clothed; clad 
you
have clothed; clad 
they
have clothed; clad 

Predprítomný čas priebehový

I
have been clothing 
you
have been clothing 
he/she/it
has been clothing 
we
have been clothing 
you
have been clothing 
they
have been clothing 

Predminulý

I
had clothed; clad 
you
had clothed; clad 
he/she/it
had clothed; clad 
we
had clothed; clad 
you
had clothed; clad 
they
had clothed; clad 

Predminulý priebehový

I
had been clothing 
you
had been clothing 
he/she/it
had been clothing 
we
had been clothing 
you
had been clothing 
they
had been clothing 

Budúce

I
will clothe 
you
will clothe 
he/she/it
will clothe 
we
will clothe 
you
will clothe 
they
will clothe 

Budúce priebehový

I
will be clothing 
you
will be clothing 
he/she/it
will be clothing 
we
will be clothing 
you
will be clothing 
they
will be clothing 

Predbudúci

I
will have clothed; clad 
you
will have clothed; clad 
he/she/it
will have clothed; clad 
we
will have clothed; clad 
you
will have clothed; clad 
they
will have clothed; clad 

Predbudúci priebehový

I
will have been clothing 
you
will have been clothing 
he/she/it
will have been clothing 
we
will have been clothing 
you
will have been clothing 
they
will have been clothing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [clothe]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would clothe 
you
would clothe 
he/she/it
would clothe 
we
would clothe 
you
would clothe 
they
would clothe 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be clothing 
you
would be clothing 
he/she/it
would be clothing 
we
would be clothing 
you
would be clothing 
they
would be clothing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have clothed; clad 
you
would have clothed; clad 
he/she/it
would have clothed; clad 
we
would have clothed; clad 
you
would have clothed; clad 
they
would have clothed; clad 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been clothing 
you
would have been clothing 
he/she/it
would have been clothing 
we
would have been clothing 
you
would have been clothing 
they
would have been clothing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [clothe]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
clothe 
you
clothe 
he/she/it
clothe 
we
clothe 
you
clothe 
they
clothe 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
clothed; clad 
you
clothed; clad 
he/she/it
clothed; clad 
we
clothed; clad 
you
clothed; clad 
they
clothed; clad 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had clothed; clad 
you
had clothed; clad 
he/she/it
had clothed; clad 
we
had clothed; clad 
you
had clothed; clad 
they
had clothed; clad 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [clothe]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
clothe 
you
Let´s clothe 
he/she/it
clothe 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [clothe]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
clothing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
clothed; clad 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá