Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BRING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bring


Nepravidelné sloveso a minulý čas bring

A2 Preklad: priniesť

Infinitív

bring

[brɪŋ]

Minulý čas

brought

brang *

brung *

[brɔːt]

Príčastie minulé

brought

brung *

[brɔːt]


** Toto sloveso (vo všetkých tvaroch) je zastarané alebo sa používa len v niektorých dialektoch a špeciálnych prípadochČasovanie nepravidelného slovesa [bring]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bring 
you
bring 
he/she/it
brings 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Prítomný priebehový

I
am bringing 
you
are bringing 
he/she/it
is bringing 
we
are bringing 
you
are bringing 
they
are bringing 

Minulý čas

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Minulý priebehový

I
was bringing 
you
were bringing 
he/she/it
was bringing 
we
were bringing 
you
were bringing 
they
were bringing 

Predrítomný čas

I
have brought 
you
have brought 
he/she/it
has brought 
we
have brought 
you
have brought 
they
have brought 

Predprítomný čas priebehový

I
have been bringing 
you
have been bringing 
he/she/it
has been bringing 
we
have been bringing 
you
have been bringing 
they
have been bringing 

Predminulý

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Predminulý priebehový

I
had been bringing 
you
had been bringing 
he/she/it
had been bringing 
we
had been bringing 
you
had been bringing 
they
had been bringing 

Budúce

I
will bring 
you
will bring 
he/she/it
will bring 
we
will bring 
you
will bring 
they
will bring 

Budúce priebehový

I
will be bringing 
you
will be bringing 
he/she/it
will be bringing 
we
will be bringing 
you
will be bringing 
they
will be bringing 

Predbudúci

I
will have brought 
you
will have brought 
he/she/it
will have brought 
we
will have brought 
you
will have brought 
they
will have brought 

Predbudúci priebehový

I
will have been bringing 
you
will have been bringing 
he/she/it
will have been bringing 
we
will have been bringing 
you
will have been bringing 
they
will have been bringing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bring]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bring 
you
would bring 
he/she/it
would bring 
we
would bring 
you
would bring 
they
would bring 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be bringing 
you
would be bringing 
he/she/it
would be bringing 
we
would be bringing 
you
would be bringing 
they
would be bringing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have brought 
you
would have brought 
he/she/it
would have brought 
we
would have brought 
you
would have brought 
they
would have brought 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bringing 
you
would have been bringing 
he/she/it
would have been bringing 
we
would have been bringing 
you
would have been bringing 
they
would have been bringing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bring]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bring 
you
bring 
he/she/it
bring 
we
bring 
you
bring 
they
bring 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
brought 
you
brought 
he/she/it
brought 
we
brought 
you
brought 
they
brought 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had brought 
you
had brought 
he/she/it
had brought 
we
had brought 
you
had brought 
they
had brought 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bring]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bring 
you
Let's bring 
he/she/it
bring 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bring]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
bringing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
brought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bring]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

bring about

bring along

bring back

bring down

bring forth

bring forward

bring in

bring off

bring out

bring over

bring round

bring through

bring to

bring together

bring under

bring up

bring uponNepravidelné slovesá