Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - LADEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: laden


Preklad: nakladať

Prítomný čas

er lädt

Préteritum

er lud

Perfektum

er hat geladenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [laden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
lade 
du
lädst 
er/sie/es
lädt 
wir
laden 
ihr
ladet 
sie/Sie
laden 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
lud 
du
ludst; ludest 
er/sie/es
lud 
wir
luden 
ihr
ludet 
sie/Sie
luden 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geladen 
du
hast geladen 
er/sie/es
hat geladen 
wir
haben geladen 
ihr
habt geladen 
sie/Sie
haben geladen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geladen 
du
hattest geladen 
er/sie/es
hatte geladen 
wir
hatten geladen 
ihr
hattet geladen 
sie/Sie
hatten geladen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde laden 
du
wirst laden 
er/sie/es
wird laden 
wir
werden laden 
ihr
werdet laden 
sie/Sie
werden laden 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geladen haben 
du
wirst geladen haben 
er/sie/es
wird geladen haben 
wir
werden geladen haben 
ihr
werdet geladen haben 
sie/Sie
werden geladen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [laden]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
lade 
du
ladest 
er/sie/es
lade 
wir
laden 
ihr
ladet 
sie/Sie
laden 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geladen 
du
habest geladen 
er/sie/es
habe geladen 
wir
haben geladen 
ihr
habet geladen 
sie/Sie
haben geladen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde laden 
du
werdest laden 
er/sie/es
werde laden 
wir
werden laden 
ihr
werdet laden 
sie/Sie
werden laden 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geladen haben 
du
werdest geladen haben 
er/sie/es
werde geladen haben 
wir
werden geladen haben 
ihr
werdet geladen haben 
sie/Sie
werden geladen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
lüde 
du
lüdest 
er/sie/es
lüde 
wir
lüden 
ihr
lüdet 
sie/Sie
lüden 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geladen 
du
hättest geladen 
er/sie/es
hätte geladen 
wir
hätten geladen 
ihr
hättet geladen 
sie/Sie
hätten geladen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde laden 
du
würdest laden 
er/sie/es
würde laden 
wir
würden laden 
ihr
würdet laden 
sie/Sie
würden laden 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geladen haben 
du
würdest geladen haben 
er/sie/es
würde geladen haben 
wir
würden geladen haben 
ihr
würdet geladen haben 
sie/Sie
würden geladen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [laden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
lade; lad 
ihr
ladet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [laden]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
ladend 

Príčastie minulé

ich
geladen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina