Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - LASSEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: lassen


Preklad: nechať

Prítomný čas

er lässt

Préteritum

er ließ

Perfektum

er hat gelassenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [lassen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
lasse 
du
lässt 
er/sie/es
lässt 
wir
lassen 
ihr
lasst 
sie/Sie
lassen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
ließ 
du
ließest; ließt 
er/sie/es
ließ 
wir
ließen 
ihr
ließt 
sie/Sie
ließen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gelassen 
du
hast gelassen 
er/sie/es
hat gelassen 
wir
haben gelassen 
ihr
habt gelassen 
sie/Sie
haben gelassen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gelassen 
du
hattest gelassen 
er/sie/es
hatte gelassen 
wir
hatten gelassen 
ihr
hattet gelassen 
sie/Sie
hatten gelassen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde lassen 
du
wirst lassen 
er/sie/es
wird lassen 
wir
werden lassen 
ihr
werdet lassen 
sie/Sie
werden lassen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gelassen haben 
du
wirst gelassen haben 
er/sie/es
wird gelassen haben 
wir
werden gelassen haben 
ihr
werdet gelassen haben 
sie/Sie
werden gelassen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [lassen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
lasse 
du
lassest 
er/sie/es
lasse 
wir
lassen 
ihr
lasset 
sie/Sie
lassen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gelassen 
du
habest gelassen 
er/sie/es
habe gelassen 
wir
haben gelassen 
ihr
habet gelassen 
sie/Sie
haben gelassen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde lassen 
du
werdest lassen 
er/sie/es
werde lassen 
wir
werden lassen 
ihr
werdet lassen 
sie/Sie
werden lassen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gelassen haben 
du
werdest gelassen haben 
er/sie/es
werde gelassen haben 
wir
werden gelassen haben 
ihr
werdet gelassen haben 
sie/Sie
werden gelassen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
ließe 
du
ließest 
er/sie/es
ließe 
wir
ließen 
ihr
ließet 
sie/Sie
ließen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelassen 
du
hättest gelassen 
er/sie/es
hätte gelassen 
wir
hätten gelassen 
ihr
hättet gelassen 
sie/Sie
hätten gelassen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde lassen 
du
würdest lassen 
er/sie/es
würde lassen 
wir
würden lassen 
ihr
würdet lassen 
sie/Sie
würden lassen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelassen haben 
du
würdest gelassen haben 
er/sie/es
würde gelassen haben 
wir
würden gelassen haben 
ihr
würdet gelassen haben 
sie/Sie
würden gelassen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [lassen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
lass; lasse 
ihr
lasst 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [lassen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
lassend 

Príčastie minulé

ich
gelassen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina