Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - LEIHEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: leihen


Preklad: požičať

Prítomný čas

er leiht

Préteritum

er lieh

Perfektum

er hat geliehenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
leihe 
du
leihst 
er/sie/es
leiht 
wir
leihen 
ihr
leiht 
sie/Sie
leihen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
lieh 
du
liehst 
er/sie/es
lieh 
wir
liehen 
ihr
lieht 
sie/Sie
liehen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geliehen 
du
hast geliehen 
er/sie/es
hat geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habt geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geliehen 
du
hattest geliehen 
er/sie/es
hatte geliehen 
wir
hatten geliehen 
ihr
hattet geliehen 
sie/Sie
hatten geliehen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde leihen 
du
wirst leihen 
er/sie/es
wird leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geliehen haben 
du
wirst geliehen haben 
er/sie/es
wird geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
leihe 
du
leihest 
er/sie/es
leihe 
wir
leihen 
ihr
leihet 
sie/Sie
leihen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geliehen 
du
habest geliehen 
er/sie/es
habe geliehen 
wir
haben geliehen 
ihr
habet geliehen 
sie/Sie
haben geliehen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde leihen 
du
werdest leihen 
er/sie/es
werde leihen 
wir
werden leihen 
ihr
werdet leihen 
sie/Sie
werden leihen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geliehen haben 
du
werdest geliehen haben 
er/sie/es
werde geliehen haben 
wir
werden geliehen haben 
ihr
werdet geliehen haben 
sie/Sie
werden geliehen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
liehe 
du
liehest 
er/sie/es
liehe 
wir
liehen 
ihr
liehet 
sie/Sie
liehen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geliehen 
du
hättest geliehen 
er/sie/es
hätte geliehen 
wir
hätten geliehen 
ihr
hättet geliehen 
sie/Sie
hätten geliehen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde leihen 
du
würdest leihen 
er/sie/es
würde leihen 
wir
würden leihen 
ihr
würdet leihen 
sie/Sie
würden leihen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geliehen haben 
du
würdest geliehen haben 
er/sie/es
würde geliehen haben 
wir
würden geliehen haben 
ihr
würdet geliehen haben 
sie/Sie
würden geliehen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [leihen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
leihe; leih 
ihr
leiht 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [leihen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
leihend 

Príčastie minulé

ich
geliehen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina