Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - AUFNEHMEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  aufnehmen

Časovanie slovesa: aufnehmen


Preklad: prevziať

Prítomný čas

er nimmt auf

Préteritum

er nahm auf

Perfektum

er hat aufgenommenČasovanie slovesa pravidelného slovesa [aufnehmen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
nehme auf 
du
nimmst auf 
er/sie/es
nimmt auf 
wir
nehmen auf 
ihr
nehmt auf 
sie/Sie
nehmen auf 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
nahm auf 
du
nahmst auf 
er/sie/es
nahm auf 
wir
nahmen auf 
ihr
nahmt auf 
sie/Sie
nahmen auf 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe aufgenommen 
du
hast aufgenommen 
er/sie/es
hat aufgenommen 
wir
haben aufgenommen 
ihr
habt aufgenommen 
sie/Sie
haben aufgenommen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte aufgenommen 
du
hattest aufgenommen 
er/sie/es
hatte aufgenommen 
wir
hatten aufgenommen 
ihr
hattet aufgenommen 
sie/Sie
hatten aufgenommen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde aufnehmen 
du
wirst aufnehmen 
er/sie/es
wird aufnehmen 
wir
werden aufnehmen 
ihr
werdet aufnehmen 
sie/Sie
werden aufnehmen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde aufgenommen haben 
du
wirst aufgenommen haben 
er/sie/es
wird aufgenommen haben 
wir
werden aufgenommen haben 
ihr
werdet aufgenommen haben 
sie/Sie
werden aufgenommen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [aufnehmen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
nehme auf 
du
nehmest auf 
er/sie/es
nehme auf 
wir
nehmen auf 
ihr
nehmet auf 
sie/Sie
nehmen auf 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe aufgenommen 
du
habest aufgenommen 
er/sie/es
habe aufgenommen 
wir
haben aufgenommen 
ihr
habet aufgenommen 
sie/Sie
haben aufgenommen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde aufnehmen 
du
werdest aufnehmen 
er/sie/es
werde aufnehmen 
wir
werden aufnehmen 
ihr
werdet aufnehmen 
sie/Sie
werden aufnehmen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde aufgenommen haben 
du
werdest aufgenommen haben 
er/sie/es
werde aufgenommen haben 
wir
werden aufgenommen haben 
ihr
werdet aufgenommen haben 
sie/Sie
werden aufgenommen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
nähme auf 
du
nähmest auf; nähmst auf 
er/sie/es
nähme auf 
wir
nähmen auf 
ihr
nähmet auf; nähmt auf 
sie/Sie
nähmen auf 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte aufgenommen 
du
hättest aufgenommen 
er/sie/es
hätte aufgenommen 
wir
hätten aufgenommen 
ihr
hättet aufgenommen 
sie/Sie
hätten aufgenommen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde aufnehmen 
du
würdest aufnehmen 
er/sie/es
würde aufnehmen 
wir
würden aufnehmen 
ihr
würdet aufnehmen 
sie/Sie
würden aufnehmen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde aufgenommen haben 
du
würdest aufgenommen haben 
er/sie/es
würde aufgenommen haben 
wir
würden aufgenommen haben 
ihr
würdet aufgenommen haben 
sie/Sie
würden aufgenommen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [aufnehmen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
nimm auf 
ihr
nehmt auf 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [aufnehmen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
aufnehmend 

Príčastie minulé

ich
aufgenommen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine