Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas COST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  cost


Nepravidelné sloveso a minulý čas cost

A2 Preklad: stáť (peniaze)

Infinitív

cost

[kɒst]

Minulý čas

cost

costed

[kɒst]
[kɒstd]

Príčastie minulé

cost

costed

[kɒst]
[kɒstd]

Časovanie nepravidelného slovesa [cost]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
cost 
you
cost 
he/she/it
costs 
we
cost 
you
cost 
they
cost 

Prítomný priebehový

I
am costing 
you
are costing 
he/she/it
is costing 
we
are costing 
you
are costing 
they
are costing 

Minulý čas

I
cost 
you
cost 
he/she/it
cost 
we
cost 
you
cost 
they
cost 

Minulý priebehový

I
was costing 
you
were costing 
he/she/it
was costing 
we
were costing 
you
were costing 
they
were costing 

Predrítomný čas

I
have cost 
you
have cost 
he/she/it
has cost 
we
have cost 
you
have cost 
they
have cost 

Predprítomný čas priebehový

I
have been costing 
you
have been costing 
he/she/it
has been costing 
we
have been costing 
you
have been costing 
they
have been costing 

Predminulý

I
had cost 
you
had cost 
he/she/it
had cost 
we
had cost 
you
had cost 
they
had cost 

Predminulý priebehový

I
had been costing 
you
had been costing 
he/she/it
had been costing 
we
had been costing 
you
had been costing 
they
had been costing 

Budúce

I
will cost 
you
will cost 
he/she/it
will cost 
we
will cost 
you
will cost 
they
will cost 

Budúce priebehový

I
will be costing 
you
will be costing 
he/she/it
will be costing 
we
will be costing 
you
will be costing 
they
will be costing 

Predbudúci

I
will have cost 
you
will have cost 
he/she/it
will have cost 
we
will have cost 
you
will have cost 
they
will have cost 

Predbudúci priebehový

I
will have been costing 
you
will have been costing 
he/she/it
will have been costing 
we
will have been costing 
you
will have been costing 
they
will have been costing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [cost]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would cost 
you
would cost 
he/she/it
would cost 
we
would cost 
you
would cost 
they
would cost 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be costing 
you
would be costing 
he/she/it
would be costing 
we
would be costing 
you
would be costing 
they
would be costing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have cost 
you
would have cost 
he/she/it
would have cost 
we
would have cost 
you
would have cost 
they
would have cost 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been costing 
you
would have been costing 
he/she/it
would have been costing 
we
would have been costing 
you
would have been costing 
they
would have been costing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [cost]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
cost 
you
cost 
he/she/it
cost 
we
cost 
you
cost 
they
cost 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
cost 
you
cost 
he/she/it
cost 
we
cost 
you
cost 
they
cost 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had cost 
you
had cost 
he/she/it
had cost 
we
had cost 
you
had cost 
they
had cost 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [cost]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
cost 
you
Let´s cost 
he/she/it
cost 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [cost]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
costing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
cost 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [cost]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

cost outNepravidelné slovesá