Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas COME | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  come


Nepravidelné sloveso a minulý čas come

A1 Preklad: prísť

Infinitív

come

[kʌm]

Minulý čas

came

[keɪm]

Príčastie minulé

come

comen *

[kʌm]
[kʌmn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overcome

[ˌəʊvəˈkʌm]

overcame

[ˌəʊvəˈkeɪm]

overcome
overcomen

[ˌəʊvəˈkʌm]
[ˌəʊvəˈkʌmn]

forthcame

forthcome


Časovanie nepravidelného slovesa [come]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
come 
you
come 
he/she/it
comes 
we
come 
you
come 
they
come 

Prítomný priebehový

I
am coming 
you
are coming 
he/she/it
is coming 
we
are coming 
you
are coming 
they
are coming 

Minulý čas

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Minulý priebehový

I
was coming 
you
were coming 
he/she/it
was coming 
we
were coming 
you
were coming 
they
were coming 

Predrítomný čas

I
have come 
you
have come 
he/she/it
has come 
we
have come 
you
have come 
they
have come 

Predprítomný čas priebehový

I
have been coming 
you
have been coming 
he/she/it
has been coming 
we
have been coming 
you
have been coming 
they
have been coming 

Predminulý

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Predminulý priebehový

I
had been coming 
you
had been coming 
he/she/it
had been coming 
we
had been coming 
you
had been coming 
they
had been coming 

Budúce

I
will come 
you
will come 
he/she/it
will come 
we
will come 
you
will come 
they
will come 

Budúce priebehový

I
will be coming 
you
will be coming 
he/she/it
will be coming 
we
will be coming 
you
will be coming 
they
will be coming 

Predbudúci

I
will have come 
you
will have come 
he/she/it
will have come 
we
will have come 
you
will have come 
they
will have come 

Predbudúci priebehový

I
will have been coming 
you
will have been coming 
he/she/it
will have been coming 
we
will have been coming 
you
will have been coming 
they
will have been coming 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [come]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would come 
you
would come 
he/she/it
would come 
we
would come 
you
would come 
they
would come 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be coming 
you
would be coming 
he/she/it
would be coming 
we
would be coming 
you
would be coming 
they
would be coming 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have come 
you
would have come 
he/she/it
would have come 
we
would have come 
you
would have come 
they
would have come 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been coming 
you
would have been coming 
he/she/it
would have been coming 
we
would have been coming 
you
would have been coming 
they
would have been coming 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [come]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
come 
you
come 
he/she/it
come 
we
come 
you
come 
they
come 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
came 
you
came 
he/she/it
came 
we
came 
you
came 
they
came 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had come 
you
had come 
he/she/it
had come 
we
had come 
you
had come 
they
had come 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [come]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
come 
you
Let´s come 
he/she/it
come 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [come]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
coming 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
come 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [come]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

come about

come across

come after

come along

come apart

come at

come away

come back at

come back

come before

come between

come by

come close to

come down

come down on

come down with

come down to

come for

come forward

come from

come in

come into

come of

come off

come on

come out

come out with

come over

come round

come through

come to

come together

come under

come up

come up against

come up to

come up with

come uponNepravidelné slovesá