Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CROSSCUT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  crosscut


Nepravidelné sloveso a minulý čas crosscut

Infinitív

crosscutSloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]

cut

[kʌt]


Časovanie nepravidelného slovesa [crosscut]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
crosscut 
you
crosscut 
he/she/it
crosscuts 
we
crosscut 
you
crosscut 
they
crosscut 

Prítomný priebehový

I
am crosscutting 
you
are crosscutting 
he/she/it
is crosscutting 
we
are crosscutting 
you
are crosscutting 
they
are crosscutting 

Minulý čas

I
crosscut 
you
crosscut 
he/she/it
crosscut 
we
crosscut 
you
crosscut 
they
crosscut 

Minulý priebehový

I
was crosscutting 
you
were crosscutting 
he/she/it
was crosscutting 
we
were crosscutting 
you
were crosscutting 
they
were crosscutting 

Predrítomný čas

I
have crosscut 
you
have crosscut 
he/she/it
has crosscut 
we
have crosscut 
you
have crosscut 
they
have crosscut 

Predprítomný čas priebehový

I
have been crosscutting 
you
have been crosscutting 
he/she/it
has been crosscutting 
we
have been crosscutting 
you
have been crosscutting 
they
have been crosscutting 

Predminulý

I
had crosscut 
you
had crosscut 
he/she/it
had crosscut 
we
had crosscut 
you
had crosscut 
they
had crosscut 

Predminulý priebehový

I
had been crosscutting 
you
had been crosscutting 
he/she/it
had been crosscutting 
we
had been crosscutting 
you
had been crosscutting 
they
had been crosscutting 

Budúce

I
will crosscut 
you
will crosscut 
he/she/it
will crosscut 
we
will crosscut 
you
will crosscut 
they
will crosscut 

Budúce priebehový

I
will be crosscutting 
you
will be crosscutting 
he/she/it
will be crosscutting 
we
will be crosscutting 
you
will be crosscutting 
they
will be crosscutting 

Predbudúci

I
will have crosscut 
you
will have crosscut 
he/she/it
will have crosscut 
we
will have crosscut 
you
will have crosscut 
they
will have crosscut 

Predbudúci priebehový

I
will have been crosscutting 
you
will have been crosscutting 
he/she/it
will have been crosscutting 
we
will have been crosscutting 
you
will have been crosscutting 
they
will have been crosscutting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [crosscut]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would crosscut 
you
would crosscut 
he/she/it
would crosscut 
we
would crosscut 
you
would crosscut 
they
would crosscut 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be crosscutting 
you
would be crosscutting 
he/she/it
would be crosscutting 
we
would be crosscutting 
you
would be crosscutting 
they
would be crosscutting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have crosscut 
you
would have crosscut 
he/she/it
would have crosscut 
we
would have crosscut 
you
would have crosscut 
they
would have crosscut 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been crosscutting 
you
would have been crosscutting 
he/she/it
would have been crosscutting 
we
would have been crosscutting 
you
would have been crosscutting 
they
would have been crosscutting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [crosscut]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
crosscut 
you
crosscut 
he/she/it
crosscut 
we
crosscut 
you
crosscut 
they
crosscut 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
crosscut 
you
crosscut 
he/she/it
crosscut 
we
crosscut 
you
crosscut 
they
crosscut 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had crosscut 
you
had crosscut 
he/she/it
had crosscut 
we
had crosscut 
you
had crosscut 
they
had crosscut 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [crosscut]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
crosscut 
you
Let´s crosscut 
he/she/it
crosscut 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [crosscut]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
crosscutting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
crosscut 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá