Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas FORBID | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  forbid


Nepravidelné sloveso a minulý čas forbid

B2 Preklad: zakázať

Infinitív

forbid

[fəˈbɪd]

Minulý čas

forbade

forbad

forbade

[fəˈbæd]
[fəˈbæd]
[fəˈbæd]

Príčastie minulé

forbidden

[fəˈbɪdn]

Časovanie nepravidelného slovesa [forbid]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
forbid 
you
forbid 
he/she/it
forbids 
we
forbid 
you
forbid 
they
forbid 

Prítomný priebehový

I
am forbidding 
you
are forbidding 
he/she/it
is forbidding 
we
are forbidding 
you
are forbidding 
they
are forbidding 

Minulý čas

I
forbad; forbade 
you
forbad; forbade 
he/she/it
forbad; forbade 
we
forbad; forbade 
you
forbad; forbade 
they
forbad; forbade 

Minulý priebehový

I
was forbidding 
you
were forbidding 
he/she/it
was forbidding 
we
were forbidding 
you
were forbidding 
they
were forbidding 

Predrítomný čas

I
have forbidden 
you
have forbidden 
he/she/it
has forbidden 
we
have forbidden 
you
have forbidden 
they
have forbidden 

Predprítomný čas priebehový

I
have been forbidding 
you
have been forbidding 
he/she/it
has been forbidding 
we
have been forbidding 
you
have been forbidding 
they
have been forbidding 

Predminulý

I
had forbidden 
you
had forbidden 
he/she/it
had forbidden 
we
had forbidden 
you
had forbidden 
they
had forbidden 

Predminulý priebehový

I
had been forbidding 
you
had been forbidding 
he/she/it
had been forbidding 
we
had been forbidding 
you
had been forbidding 
they
had been forbidding 

Budúce

I
will forbid 
you
will forbid 
he/she/it
will forbid 
we
will forbid 
you
will forbid 
they
will forbid 

Budúce priebehový

I
will be forbidding 
you
will be forbidding 
he/she/it
will be forbidding 
we
will be forbidding 
you
will be forbidding 
they
will be forbidding 

Predbudúci

I
will have forbidden 
you
will have forbidden 
he/she/it
will have forbidden 
we
will have forbidden 
you
will have forbidden 
they
will have forbidden 

Predbudúci priebehový

I
will have been forbidding 
you
will have been forbidding 
he/she/it
will have been forbidding 
we
will have been forbidding 
you
will have been forbidding 
they
will have been forbidding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [forbid]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would forbid 
you
would forbid 
he/she/it
would forbid 
we
would forbid 
you
would forbid 
they
would forbid 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be forbidding 
you
would be forbidding 
he/she/it
would be forbidding 
we
would be forbidding 
you
would be forbidding 
they
would be forbidding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have forbidden 
you
would have forbidden 
he/she/it
would have forbidden 
we
would have forbidden 
you
would have forbidden 
they
would have forbidden 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been forbidding 
you
would have been forbidding 
he/she/it
would have been forbidding 
we
would have been forbidding 
you
would have been forbidding 
they
would have been forbidding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [forbid]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
forbid 
you
forbid 
he/she/it
forbid 
we
forbid 
you
forbid 
they
forbid 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
forbad; forbade 
you
forbad; forbade 
he/she/it
forbad; forbade 
we
forbad; forbade 
you
forbad; forbade 
they
forbad; forbade 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had forbidden 
you
had forbidden 
he/she/it
had forbidden 
we
had forbidden 
you
had forbidden 
they
had forbidden 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [forbid]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
forbid 
you
Let´s forbid 
he/she/it
forbid 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [forbid]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
forbidding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
forbidden; forbid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá